Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

buďto v kostky neb v kuželky, pod pokutú po prvé jednoho věrdunka, po druhé puol hřivny, po třetie jedné hřivny, aby ji dal rychtáři hospodář.

Ktož jhráče počítá

A tak všeliký počitač jhráčóv a písař, přihledač anebo viece {diváci}meziřádkový přípisek mladší rukou jich, vězte, že v túž pokutu upadnú, za kterúžto ižádný z konšel, jakož sú v přísaze slibovali, prositi nesmějí. A zapovie li hospodář jhru a jhráči nepřestanú, zkáže rychtáři, pokuty své zproštěn bude, kterúžto pokutu i s svými pokutami jhráči, jakožto jest předpověděno, dlužni budú zaplatiti, a v té straně jako konšel má plnú moc žalovati.

Ktož neb kteříž se počtvrté dopustie proti řečenému přikázaní, den a rok prázden neb prázdni buďte města. A my, Hajman z Brodu německého, rychtář {jihlavský}meziřádkový přípisek mladší rukou Henzlin, Grešel purgmistr a jiní přísežní jihlavští, řečeného přikázanie a ustanovenie od řečených opatrných mužóv, předkóv našich, uloženého, pochvalujem, upevňujem a potvrzujem, pokuty podepsané přidávajíce, aby cožkoli jeden na druhého získal by, rychtář a přísežní bez odpuštěnie aby vzali a na měscké potřeby obrátili. A pitie na jhru dávané hospodáři nebuď placeno, ale ovšem buď ztraceno. Dály se ty věci léta Páně tisícího třístého čtyřicátého osmého v raném rozmlúvaní v pondělí po sviečkách a potvrzeno v pondělí den svatého Ipolita léta téhož.

O vypověděnciech a o jiných pokutách

Chcme jednostajně, úplné radě ustanovujíce, aby žádný vypověděnec z města, kterémuž dáno bývá volenie, jenž slove kurcizojazyčný text německy a česky {volenie,}meziřádkový přípisek mladší rukou aby nebo pokutu dal nebo z města šel neb do klády se bral, zvolí li sobě vazbu, aby žádné pokuty rychtáři neplatil, než toliko na milost od přísežných přijat jsa s písařem o vymazání se smluvil.

O jhře služebníkóv, synóv a přátel, a o náchlebníciech

Žádného člověka syn, služebník neb přietel, jenž jeho chlebem živí se, nemuož viece projhrati, než což má pod svým pasem, a ktož na něm viece v které jhře zištie, nic mieti nebude. A jestliže by kto falešnými kostkami neb jinú falešnú jhrú co na druhém získal, přemožen jsa dvěma svědky, ten, ktož projhrá, v ničemž jemu nebude odpoviedati, ale viec za oklamávajícieho jmien bude, a rychtáři z deseti šilink odpoviedati bude.

Kapitoly o ženách, muože li muž miesto ženy žalovati a odpoviedati

Muž k žalobě neb k odpoviedaní v súdu za ženu mocí práva puzen nemuož býti. Pakli dobrovolně při ženy na se přijme, v přísaze jako v své vlastnie při padá a při ztracuje. Ale žena, jsúc miesto žalobníka a přísahú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).