Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitoly o kostkářiech

O jhru anebo o dluh projhraný ižádnému spravedlnost která nebuď učiněna, avšak jestliže z potřebnosti práva jeden zkoušel neb z poctivých při jhře byl a s šizujícím {s hrajícím}meziřádkový přípisek mladší rukou lstivě proti projhravajíciemu držal aneb se spikl, dobře spravedlnosti příleží, aby k zaplacení peněz tak projhraných ten, ktož jest projhral, nikoli nebyl držán.

Opět jestliže by hospodář někoho lstivě přejal v hospodu, úmysl maje jej oklamati, ač však dobře a věrně slíbil jest jej přechovati, takový hospodář v pěti funtiech platiti spravedlivě zavázán bude, z nich třetí čest rychtáři a dvě městu, ač by toliko skrze jhru stalo se oklamánie. Pakli by prohřešile neb těžce takové oklamánie bylo zjednáno, tehda súd pro mord má naň jíti, o tom hledaj níže o mordiech.

O jhře dětí a náchlebníkóv

Ani děti ani čeledínové, jenž otcóv a pánuov jich chléb jedie, statku v kostky projhrati nemohú. To také zapsáno jest v starých práviech, t. v ciesařských, kdež se píše, přikazujem a tak dále.

O kostkách falešných

Opět v čiež ruce jhrajícieho falešné a nespravedlivé kostky byly by nalezeny, jeho palec buď uťat, a všeho, což jest tú jhrú dobyl, zbaven.

Zápověd jhry kostečné

Chnudlín z Brodu německého, ty časy rychtář {v Jihlavě}marginální přípisek mladší rukou, Frencl purgmistr a jiní přísežní zapoviedáme jhru všem v městě našem obývajíciem i podruhóm i příchozem kterýmžkoli přicházejícím

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).