Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

že slova ta spravedlivá sú a pravá“. Od každé přísahy, kteráž má býti před súdem, bude li z milosti propuštěna, rychtáři dostane se 12 hl, písaři dva od toho, ktož měl přisáhati.

O přísaze podezřelého {z}meziřádkový přípisek mladší rukou lúpeže a {z}meziřádkový přípisek mladší rukou krádeže

Byl li by kto obžalován z lúpeže neb krádeže a nic by u něho nalezeno nebylo, prostú přísahú se očistí. Pakli po druhé, tehda sám třetí, pakli po třetie, tehda sám čtvrt, pakli po čtvrté, svědectvie žalobníkóv podstúpí.

Kapitola o listech, kdy mohú býti odepřeni a kdy pečet měscká má přikládána býti

Ačkoli přísežní užívajícím práva měsckého k jich skutkóm a ku potvrzení pořiezenie, když bývají prošeni, listóv pod pečetí obecních měšťan sepsaných neměli by odpierati, avšak jestliže by mezi osobami takovými byli by slibové neb smlúvy, kteréž by měsckým právóm škodily, nebo cti a užitku obecniemu byly ke škodě, takových přísežní nejsú povinni potvrzovat listy měsckými.

O listech posielacích

Listové posielací zavření z hodných příčin mohú odepřeni býti a zkaženi od tohoto, pod jehožto pečetí sú sepsáni. Hlas také živý svědkóv hodných, jakož se jest stalo v přítomnie příhodě, listóm takovým se předkládá, a jest příčina, nebo ten, jenž jest měl list zjednati, psáti Mikulášovi jednaje, z jeho netbanlivosti psán jest byl, protož hlas živý, jest li přítomen, svědkóv hodných takovýmlistuom bývá předkládán. Ale listuom zapečetěným a svědkóm k jedné straně činícím, mají li předloženi býti sami svědkové od druhé strany provedení, tehda svědkóv hodnost a svornost svědectvie a jiní okolkové pilně znamenaní potřebují vytazovánie múdrého. O témž hledaj nahoře, mohú li přísežní svědčiti skrze listy krom súdu.

O listech zapsání

Jedni měšťané psali druhým takto opatrným mužóm, že: Opatrnosti vašie známo buď tiemto listem, že N., spoluměštěnín náš v súdu města našeho, jakož sme v našich dckách a knihách nalezli, Frydlína takového, že u vás jatého, plným právem zpuosobil jest zapsati a úplně právo své obdržal jest, o tom, že on Frydlín jednomu ženu jeho i s statkem deseti kop, Boha ani práva nemaje, před očima jinam odjal jest a uvedl, protož vás prosíme, konečně abyšte tomu, jemuž jest žena uvedena, aneb jménem jeho, přátelóm jeho listu tohoto ukazujícím, o dřieve řečeném N. vedlé předepsánie učinili spravedlnost konečnú, a když ten list před súdem zjevně čten byl, jistý Frydlín konečným usúzením pro krádež jest odsúzen a na dřevě šibenice jest oběšen. O tom hledaj dále níže při tom nápisu, že psanec v jednom súdu ne všady jakožto psanec má býti odsúzen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).