Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

se brániti, neboť nenie rozumné, aby člověk od úsilé živenie svého přestával, času súdu očekávaje.

O přísaze pro lúpež

Jakož muž též i žena přísahu lúpeže majíc činiti, jestliže přísahy neprovede, ve při padá.

O přísaze šeplavého, zajiekavého, bebtavého

Človek maje přisáhati, bude li šeplavý, zajiekavý, bebtavý, neb od přirozenie jazyk maje k řeči nehotový, takže by dobře nemohl mluviti, a řečník jeho dřieve, než by počal přisáhati, to osvědčil by, ačkoli při vypoviedaní slov zamlkoval by se neb pochybil, však proto v přísaze nepadá, nebo nedostatek přirozenie neb nemožnost pravě mluvenie takovú příhodu neb takový pád vymlúvá aneb shovievá.

Přisáhaje zdvihl kto levú ruku

Ač by kto maje přisáhati levú ruku zdvihl ku přísaze, odpověd jest, že vedlé práva oboje ruka dobrá jest a dostatečná ku přísaze, jako i k každému jinému hodnému skutku, nebo starodávnie práva, t. ciesařská práva, nedělí mezi pravú a levú rukú, ale prostě praví, že přisáhající má se očistiti dvěma prstoma na kříži.

O bezrukých

Protož také ač by kto obú rukú nemaje měl přisáhati, svú při mouž brániti i obdržeti toliko slovy přisáhaje, toliko když by zpuosobu pravého nezměnil, nebo ne změněnie ruky, ale změněnie zpuosobu přísahy zachovává přísahu a porušuje, nebo z duovodného a obecnieho obyčeje pravú rukú zvykli sú přísahu činiti.

Ač by přisáhaje z pychu a z úpornosti dobrovolně levú ruku zdvihl neb na kříž vložil miesto pravé, ztratil by při. Pakli by z nepaměti a

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).