Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a přísaha má ovšem svým řádem jíti.

Při stavování koní, když osvědčenie předejde svědkóv neb přísah, dopustí se odhánka {honění}meziřádkový přípisek mladší rukou neb odpor tým obyčejem, jakož se svrchu zavierá v ortelech o stavování.

O přísaze ženské

Ačkoli žena majíc přisáhati nepadá v přísaze, avšak svědkové její pochybí li v zpuosobu přísahy, padají v té při.

O přísaze ženské pro dluhy

Opět vdova jsúc před súd pohnána pro dluhy, v kteréž jest muž její zašel, bude li mieti přisáhati, tehda přisáhajíc nepadá nebo v té příhodě radovati se bude v témž právě, jenž by jie příslušalo za živnosti muže jejieho. Pakli by vdova pro dluhy za času vdovstvie svého zašlé v zbožie jie vlastnie a osobně příslušných a jichžto samotnie jest paní, někomu, jenž by ji nařekl, měla přisáhati, v té příhodě jestliže ten, ktož ji nařieká, proti nie takové věci pravie, tehda přisáhajíci padá v té při.

Pakli by takové věci proti nie duovodné nebyly a s strany jejie právo ženské bylo by jie vymieněno, tehda přisáhajíci nepadá. A rozum toho jest, poněvadž vdova s svým zbožím vlastním, jehož jest sama paní, muož s tiem učiniti a zpuosobiti, jakž se jie líbí jako i muž, hodné zdá se, aby také žalujíc neb odpoviedajíc o takovém zboží neb statku témuž právu podnikla, kterémuž jest muž poddán týmž právem.

O zbavení přísahy

Usúzeno jest Jílovským, že žalobník nemuož zprostiti obžalovaného od přísah, leč by měl povolenie rychtáře neb súdce.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).