Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přisáhati bude řečí přirozenú, kteréž se jest od svých rodičóv naučil. Pakli by chtěl tú řečí, kterúž má viece v obyčeji, a kterúž lépe umie mluviti, když však z osvědčenie učiněného dřieve, než by ruku zdvihl neb na kříž uložil, žádají, aby jim o tom konečný súd byl vynesen.

O přísaze pro zastaralú a dávní vraždu

Byl li by člověk narčen prostú žalobú z vraždy před mnoha lety učiněné neb na jiném súdu dopuštěné, anebo jehožto umrlého a ran zabitého přísežní neohledovali sú, ten se prostú přísahú očistí a holungcizojazyčný text mieti bude. A též má rozuměno býti o výboji, jenž slove heimsuchencizojazyčný text a přestúpení nápodobném.

Přisáhá li kto celú rukú

Ktožkoli pěti prsty, totiž celú rukú před súdem zdvihna neb na kříži, ne z pychu, ale z nepaměti aneb jiné netbanlivosti, učinil by přísahu, poněvadž větší počet zavierá v sobě menší téžť jest jako by dvěma prsty přisáhal, ani za zle přisáhajícieho má jmien býti, ač však zpuosob přísahy dobře jest zachoval. Pakli protivník vymiení, holungcizojazyčný text ztratil jest a znovu, jakož jest obyčej, přisáhne.

Kterak zpuosob přísahy má předložen býti

Řečník přísežný má jej zpuosobu přísahy před přísežnými a v přítomnosti slyšenie protivníka naučiti, a má vždy v tom zpuosobu pře, o kterúž má přisáhati, některak tknúti, a móž také ten, jemuž se přisáhá, řečené naučenie, bylo li by nedostatečné, sám skrze se neb skrze řečníka svého rozumně napraviti.

O duovodu přísahy

Ačkoli nenie bezpečné komu učiti proti své přísaze,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).