Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aneb od stran byli by v podezření, nebo tehda přísežní křesťané s židy k vynesení ortele přijati buďte.

O zpuosobu přísahy židovské

Když žid ženě křesťance mějieše přisáhati z osmi kamen vlny, druhý žid zpuosob jemu předpověděl těmito slovy německy: des swerse vmb di schult als dir di frau schult gibt, pei der ee, di dir Got gab auf dem perg Sinai,cizojazyčný text jako by řekl takto: {To ty přisáháš za ten dluh, z kterého tobě tato žena vinu dává, na ten zákon, který tobě pán buoh dal na huoře Sinaj.}meziřádkový přípisek mladší rukou {z kterého tebe tato žena viní}marginální přípisek mladší rukou

I jest otázáno, zdali ten zpuosob jest hodný, a odpověděno jest, že tak, aby při něm slušný obyčej byl zachován, mají vzaty býti patery knihy Mojžiešovy, totiž Codalcizojazyčný text židovský, a přísaha buď učiněna na Exodu neb na knihách Deuteronomií, na písmě deseti přikázaní božích, a na tom přikázaní „Nebudeš křivě přisáhati ani vezmeš boha tvého nadarmo“. Žid přisáhaje vlož ruku a buďto že slova řieká po jiném, anebo že ten, ktož učí jej přísaze, sám skrze se veškeren zpuosob mluvil by, a žid toliko řekl by „Amen“, tehda dobrý jest zpuosob. Avšak při tom zpuosobu ta věc, o niež má přisáhati, a potvrzovánie aneb popieranie, což jest k tomu potřebie, vlastními slovy býti vyslovena. A jestliže by žid tomuto zpuosobu odpieraje žádal by, aby zachován byl při právu, kterýmž jest obdařen, má jemu to přieznivě puojčeno býti.

Bude li žid lapen s ženú křesťankú

Žádný žid za celý den u Veliký čtvrtek ižádného obcovánie s křesťany nemá mieti. A jestliže který žid s ženú křesťankú cizolože lapen byl a třmi muži přemožen, oba za živa buďta zahrabána, a též buď smiesí li se křesťan s židovkú a lapen a přemožen by byl jedniem křesťanem a dvěma židy.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).