Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aniž také rychtář a přísežní, aby žalobníci nezdáli se býti křiví přísežníci, žádnému nemají dáti návěštie činiti proti své přísaze. Avšak byl li by kto narčen súdně, že nezachovává přísahy, jenž jest nebezpečno věčnému spasení, takové žalobě má býti žalobníku spravedlnost prostě odepřena.

O přísaze příhodné

Ktož by pro příhodné věci a některé příhody {případnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou, od nichž potvrzení skutku hlavnieho nepocházie, měl přisáhati, a pochybil by v přísaze, proto nemá súzen býti, jako by v hlavnie při ovšem padl.

O přísaze na kříži

Znamenaj, že ač žalobník žádá, obviněný má přisáhati na kříži ne jakémžkoli, ale toliko na tom, na němž znamenie umučenie božieho bylo by vyznamenáno neb uděláno, poněvadž ten, ktož přisáhá, v přísaze die: „Tak mi buoh pomáhaj a tento kříž i všichni kříži“, a tu kříž umučenie božie znamenává a ne dřevěný kříž ani železný, jenž žádnému nedává spomoci.

O přísahách

V měsckých přech nebo hlavních {vo hrdlo}meziřádkový přípisek mladší rukou maje přisáhati, ač by skrze konečný úsudek měl přisáhati, potřebie jest, aby s rychtářovým odpuštěním prsty zdvihl a na kříž vložil, neb na kříž již vložené zdvihl, neb zdvižené maje prsty a s odpuštěním vložené i složené, povie li zpuosob přísahy, při svú obdrží a přísaha svój próchod mieti bude, aniž která výmienka neb odolánie proti tomu, jenž přisáhá, a proti té přísaze, kterúž má činiti, jenž sú prve obmeškány, nebudú moci býti předloženy, nébrž ktož by koli potom prsty jemu směl strhnúti nebo s kříže snieti, jenž německy slove abstreychencizojazyčný text, pět liber dá pokuty,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).