Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

toto ustanovenie věrným slovensky {česky}meziřádkový přípisek mladší rukou vypravovali a spasitedlnými napomínáními je napomínali, aby se zdržovali od hřiechóv a lstí lichev, a oznamujte všechněm a jim na odpuštěnie hřiechóv jejich ukládajte, aby oni v našie sieni neb našich podbiskupí lichvy kterýmkoli svrchupsaným obyčejem vzaté navracovali, pakli ještě lichev nebravše ani plativše, ale slibovali sú je platiti, aby od slibu sami se i svých rukojmí zproštěnie žádali.

Kapitoly o přísahách

O zpuosobu přísah vuobec

Jeden ktož přísahu má činiti, chce li, muož sám skrze se neb skrze řečníka přisáhati. A jestli se zpusobu od konšel vydaného v přísaze nezachová, zleť přisáhá a v při padá. Pakli by měl řečníka, tehda poněvadž řečník od toho jest zjednán, aby člověku v při bylo pomoženo, jestliže jeho v zpuosobu přísahy od konšel vydaného slušně a řádně následovati nebude, v při padá. Pakli by řečník v zpuosobu pochybil a ten, jenž přisáhá, jeho též v sloviech následoval by, pro pochybenie řečníka ve při nepadá, ale hollungcizojazyčný text ztratí.

Ale jestliže ten, ktož má přisáhati, byl by tak rozumný neb opatrný, že ač by řečník pochyboval, on zpuosob od přísežných vydaný a pochválený dobře a řádně zachoval by, dobřeť přisáhá a při obdržuje. Nebo poněvadž řečník zle nebo dobře přisáhaje, nic neztracuje, potřebieť jest tomu, jenž přísahu má činiti, pilně zpuosobu přísahy na paměti jmieti, aby pře neztratil.

Opět ač by přisáhající v zpuosobu přísahy jmenoval toho, jemuž přisáhá, jménem nebo příjmím pochlebným některým, jakožto Martínkem neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).