Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

znikla tak, že by křesťan pravil, že na jistinu ten diel vydal, a žid řekl by, že by to v lichvách přijal, tehda má súzeno býti k straně křesťana, nebo poněvadž dluh jistiny byl by z práva, {díl v dluzích od křesťana daný radějí zření má míti k jistině nežli k lichvě}marginální přípisek mladší rukou ale lichva toliko z přidánie a jako z příhody a některak méně dlužna, radějí má súzeno býti k jistině než k lichvě, a tento nález srovnává se s oniem nápisem svrchnějším o dluziech.

O chuovách židovských křesťankách {aby nebyly pod vyvobcováním aneb vypověděním z křesťanstva skrze}marginální přípisek mladší rukou epmcizojazyčný text

A jestliže židy, kteréžto věčná vina věčné službě jest poddala, milost {dobrota}meziřádkový přípisek mladší rukou křesťanská přijímá a trpí jich spoluobývanie, nemají býti nevděčni {židé}meziřádkový přípisek mladší rukou, aby {se}meziřádkový přípisek mladší rukou odpláceli křesťanóm potupú za milost a za obcovánie žehrániem, aby jim tu odplatu činili, kteráž vobecniem příslovím vzní: Myš v tobolce, had v lóně a oheň v podolku {za ňadry}marginální přípisek mladší rukou svým hospodářóm zvykli sú škodu činiti.

Slyšali sme zajisté, že židé křesťanky dětí svých chóvy, jehož netoliko mluviti, ale neslušie {neslušné jest}meziřádkový přípisek mladší rukou ani mysliti, když se jim udá tělo a krev pána Ježíše přijímati, za tři dny dřieve, nežli by děti krmily, mléko velejí vylévati do podolku neb do roh rukávóv, nadto i jiné věci proti vieře obecnie, mrzké neb ohavné věci a neslýchané činiece, pro kteréžto věci věrní měli by se styděti a báti se, aby v hněv boží neupadli, když takové činy trpie, jenž vieře našie sú k hanbě. Protož přikazujem přísně, aby viec {víc}meziřádkový přípisek mladší rukou chuov neb žen obcházejících {při porodu stojících}meziřádkový přípisek mladší rukou neb přisluhujících křesťanóv nemievali, aby od nich {křesťanky}meziřádkový přípisek mladší rukou z přílišného obcovánie čelednieho k bludu jejich nevěry nepřišli, a aby dcery svobodné neslúžily dcerám děvky, ale aby jako sluhy od boha opovržení, o jehožto smrti nešlechteně sú se spikli sami, se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).