Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a vedlé jich psanie má se súd a spravedlnost dieti.

O svědectví jednoho přísežného

Opět ačkoli svědectvie jednoho přísežného jest mocné, avšak jestliže by kto před súdem řekl, že by chtěl svú při dovésti přísežnými, musí najméně dva mieti, nebo mluvenie jelikožto o mnohých v počtu na dvú má dosti. Pakli die, že by chtěl všemi přísežnými dovésti jíti, neb šesti neb osmi, musí všemi, ktož k tomu súdu slušie, aneb kolikož jich jmenoval, svú při dovoditi, jinak v své při padá.

O dluziech přísežných

Jestliže by přísežní staří od kohožkoli z dluhóv za jich času a od nich jakžkoli zdlužených zpuosobem súdným byli narčeni, ti přísežní mohú toho žalobníka prostú jich přísahú, kterúž sú bohu i lidem k činění spravedlnosti učinili před novými přísežnými slovensky, ne na kříži, odbýti, a tak, aniž přísněji, v této příhodě se očistiti, aby snad skrze taková nařiekanie cti přísežných neškodilo.

O volení nových konšel od starých

Když čas odměny přísežných přijde, jakož jest svrchu pověděno v kapitole o volení, jestliže noví přísežní byli by voleni od starých, a takovým volením pohrdajíce ani přiséci ani k volení tbali by přivoliti, pro takový pych neb všetečnost hodně jakožto dobrovolným pokutám kniežete neb jich panstvie podniknú.

Konšelé v noci mají se sjíti pro potřebu

Mají také všichni přísežní pro poctivost a ostřiehaní města, ač by potřeba z příhody byla, čas noční pro radu té pře se sjíti.

{ktož za městem bydlí, nemá v městě konšelem býti}meziřádkový přípisek mladší rukou V městech svých, ne za zdmi obyčejem veským mají mieti tělesné obývanie, aby najpoctivější řád měscký něčí sprostností, totiž za zdmi přebývajícieho,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).