Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dáno, ktož slyšení pře dělí, a to, což by v témž a v jednom súdu mohlo dokonáno býti, před rozličnými súdcemi chtěl by to zaplatiti, {rozjímati}meziřádkový přípisek mladší rukou {provozovati}marginální přípisek mladší rukou pokuty jemu z úřadu rychtářova vystávající aby proti tomuto svatému ustavení a aby jiného k zmocnění a jiného k obecniemu prožalování žádal sobě, súdce a též rychtář nedopúštěj, aby to, což jednú žalobú muož obsaženo býti, aby v druhé žalobě opětováno bylo.

O urukování v súdu

{urokování k soudu v zavitých toliko bývá}marginální přípisek mladší rukou Jedno jest urukovánie holo, t. na očistu, jakožto přísežné, a k tomu dosti jest, když se strany postavie neb k súdu stanú v pochybujících a lehkých přech. Jiné pak urukovánie jest hodné, jako v rukojemství aneb o základiech, a to v těžkých a znamenitých přech od stran má požádáno býti.

Která slova neškodie v súdu propověděná

Když dvě ženě v súdu pro dluh sú se súdila {y}meziřádkový přípisek mladší rukou, a řečník jedné tázal se, od druhé mohla li by svědomie mieti k duovodu své pře, a ona bez rozmyšlenie z sprostnosti odpověděla, že puol města k svědomí chtěla by vystaviti. {puol města k svědomí}marginální přípisek mladší rukou I jest tázáno od řečníka, neprovede li lidmi z puol města, zda li pře neztratí. Na to bylo konečně pověděno, že těmi i těm podobnými slovy od žalobce neb obžalovaného propověděnými pře nebývá ztracena ani obdržena, než toliko holungcizojazyčný text, totiž 12 malých, jenž vážie jeden groš, bývá ztracen, a když ta pokuta bude dána, tehda pře jdi před se, jakž má z práva jíti, toliko ač slova ta byla by z sprostnosti pověděna a bez rozmyslu, nebo jestli z spurnosti pyšného byla by pověděna, straně sú ke škodě, jako ač by snad posměšně neb všetečně strana z druhú jsúc napomanuta, žalobníku řekla by takto: „Kup sobě nový měšec“ {kup sobě měšec}marginální přípisek mladší rukou neb nětco takového. A též slova na posledniem hollungcizojazyčný text, t. pokuty 12 malých, propověděná,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).