Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O útoku na duom, když jeden druhému do domu uteče a honí jej

Jestliže dva na ulici aneb jinde bojovati by počali a jeden běže za druhým do domu otevřeného a honě jej ranil by jej tam neb zabil, proto nemá býti súzen z kvaltu neb z útoku.

Opět ten nenie výbojník domu neb nečiní útoku na duom, ktož by do krčmy vejda, by pak i zavřena byla a k jeho prosbě byla by otevřena, a učinil li by svádu, zabil by neb ochromil někoho. Znamenaj, že u velikých a těžkých proviněních, jenž slovú heimsuchungcizojazyčný text, t. kteříž zavierají v sobě řeči i skutky, súsedé mají skřičeni býti skrze toho, jemuž se kvalt děje. A z takového účinku dřieve 14 dní má žalováno býti tak, jakož jest zapsáno o tom v starých práviech, t. v ciesařských práviech. {ustanovuje také}meziřádkový přípisek mladší rukou etc.cizojazyčný text

O svědciech z kvaltu na duom

K duovodu kvaltu neb útoku na duom svědkové mohú súsedé přijati býti netoliko obapolní neb poboční, svrchní a zpodní najbližší, a nebo rovně proti tomu domu bydlící, ale také i jiní, toliko když sú hodní, ačkoli podál byli by od domu, na kterýž se útok stal, na tom pořadí neb na jiném usedlí. A opět ten, jenž v některém městě mnoho domuov neb příbytkóv má na rozličných miestech, ačkoli obyčejně v jednom obýval by, avšak v ten čas kterýž by stál v jiném příbytku, muož svědčiti z útoku na duom jako súsed.

Opět vina z útoku na duom jestiť ukrutná a máť jméno od domu a má rozuměn býti duom, buďto že by kto v svém domu obýval, neboli v nájemném, aneb také že by darmo za hospodáře vzat byl. Opět ačkoli učiniti útok na duom s lučišti a s samostřély tieže bylo by přikázáno, avšak domu brániti tak neb jakkoli jináče zdá se býti slušno

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).