Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

seděti a žalobník před oběma svú žalobu rozprostřieti, a řečení rychtáři pokuty súdné mezi se rozděliti mají za rovno. Pakli by k takovému súdu rychtáři nechtěli svoliti, tehda žalobník před jedniem každým to, což se v jeho súdu stalo, prožaluj, a vedlé té žaloby jeden každý z rychtářóv učiň jemu doplna spravedlnost, aniž jest potřebie, aby z mordu, jenž se zdá najvětšie vina, jelikožto k skutku prve žaloval, nébrž poněvadž kvalt neb útok na duom jest tak veliká vina a těžká jako mord, muož z toho prve žalovati, zdá li se jemu za slušné.

O útoku na duom mnohých a mordu

Jestliže by jich deset útok nebo mord učinilo spolu, tehda nevie li žalobník, kto by z nich počátek neb najhlavnější byl, muož na všecky a by jich i viece bylo, spolu a spojeně jednú žalobú žalovati, a oni, když jednú odpovědí odpověďali by, obdrží li očistu, přisáhati budú každý zvláště, a ktož by koli v přísaze padl, život ztratí, ale proto jiní nemají jmieni býti, jako by padli, nebo jako když jeden přísahu zpraví, ne všichni sú ji zpravili, ale také padne li jeden, ne všichni sú padli v přísaze. Ale v žalobě snad měscké, byla li by žaloba jedna na mnohé pro dluh, tehda padne li jeden, domnievají se nebo i jiní padnúti.

Pakli by žalobník bez pochyby znal toho, jenž jest byl počátek útoku na duom, a toho, jenž jest ránu smrtedlnú udeřil, na ty bude prvotně žalovati, a na druhé potomně jakožto na pomocníky, a přemóže li je, smrtí zemrú, nebo činící a pomáhající, a to se míní v najtěžších přestúpeních neb proviněních, rovnú muku podstúpie.

Pakli by se měl očistiti jeden každý, jakož jest předpověděno, svú přísahú toliko život svój vlastní zachová neb ztratí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).