Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rychtářova hledati a jieti a rychtáři jej dáti a tiem žádnými pokutami vinen nebude.

O žháři a znamení naň zavázaných

Jestliže by žhář bez znamenie zapálenie minulého, jakož sú hlavně, chvoštiště, a budúcieho, jakož sú listové a těm podobné, nezvázanými {zavázanými}meziřádkový přípisek mladší rukou naň před súdem byl by postaven, skrze to žalobce od žaloby nebývá odehnán, aniž vinen bude pokuty platiti.

O žalobě pohořalých mnohých na jednoho žháře

Jestliže mnozí z pohořalých s rozmyslem spolu na jednoho žháře skrze jednoho z nich žalovali by, tehdá jestliže by ten řádem práva a konečným úsudkem toho žalobníka odbyl, spravedlivě bude od jiných zproštěn.

Pán vsi nemóž zvláště žalovati o žhářství

Ačkoli pánu pohořalému zvláštnie škoda přihodila by se, avšak jestliže obžalovaný z žhářstvie žalobě sedlákóv vedlé spravedlnosti odbyl by, pán té vsi nebude moci zvláště naň žalovati, neb nenie podobné, by žaloba sedlská tajná byla.

Opět ktožkoli k straně žalobníka z žhářstvie před súdem osobně stojiece usilují řečí i skutky nebo radú, jej přechovávajíce a proň což mohú činiece, obžalovaného žháře odbude li, žalobníka právem znovu naň žalovati nemohú, a zvláště z žhářstvie jednoho času a na jednom miestě učiněného. Ale jinéť by bylo, jestliže by snad z žhářstvie jiný čas a v jiném miestě učiněného počali žalovati, a zvláště jestliže z takové žaloby budúcie při prvniem súdu před súdem jmenovité osvědčenie sú učinili.

O vězniech pro žhářstvie

Bude li kto pro zapálenie lapen neb pro žhářstvie, ohněm zahyne. Pakli by zapálil a utekl a potomky lapen byl, činil li jest před tiem pohróžky pálenie, sedmi muži bude

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).