[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<4v5r5v6r6v7r7v8r8v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bude. Mt6,23 Pakliť oko tvé bude křivé, všecko tělo tvé bude temné. Protož jestliže světlo, které jest v tobě, bude tmami, i samy ty tmy kterak veliké budú? Mt6,24 Nižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, anebť zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovati, aneb jednoho strpí a druhého potupí. Nemóžete bohu slúžiti a mamoně. Mt6,25 Protož pravím vám, nepečujte o duši svú, co byšte jedli, ani o tělo své, več byšte se obláčili; však duše většie jest než pokrm a tělo většie než oděv. Mt6,26 Hleďte na ptáky nebeské, žeť nesejí ani žnú ani shromažďují do stodol, a otec váš nebeský krmí je. Však vy mnohem dražší jste než oni. Mt6,27 A kto z vás pomysle móž přidati k postavě své loket jeden? Mt6,28 A o oděv i co pečlivi jste? Znamenajte kvietie polnie, kterakť roste, a nepracuje ani přede. Mt6,29 A pravímť vám, že ani Šalomún ve všie slávě své nebyl jest oděn jako jeden z nich. Mt6,30 A poněvadž trávu polní, kteráž dnes jest, a zítra v kuopu složena bývá, buoh tak odievá, čím viece vás, malé viery? Mt6,31 Protož neroďte pečovati řiekajíce: I co budeme jiesti aneb co budeme píti anebo čím se budeme odievati? Mt6,32 Však těch věcí národové světa hledají. Vieť zajisté otec váš, že těch všech věcí potřebujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé královstvie božieho a spravedlnosti jeho a tyto všecky věci budú vám přidány. Mt6,34 Protož neroďte pečovati o zajtřejší den, nebo zajtřejší den pečliv bude sám o se. A dostiť má zajisté den na své zlosti.“

Sedmá kapitula

Mt7,1 „Neroďte súditi a nebudete súzeni, Mt7,2 nebo v kterém súdu budete súditi, v tom budete súzeni, a kterú měrú budete měřiti, budeť vám odměřeno. Mt7,3 I co

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).