[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rynku stojiece modliti se, aby byli viděni od lidí. Zajisté pravímť vám, vzaliť sú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty, když se modlíš, vejdi do pokojíka svého a zavra dveře modliž se otci svému skrytě a otec tvój, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,7 A modléce se neroďte mnoho mluviti, jako pekelníci činie, neboť mnějí, že by v mnohém mluvení svém byli uslyšáni. Mt6,8 Protož neroďte se jim přirovnávati, neboť vie otec váš, čehoť jest vám potřebie, prvé než ho prosíte. Mt6,9 A takto vy budete se modliti: Otče náš, jenž jsi na nebesiech, osvěť se jméno tvé, Mt6,10 přiď královstvie tvé. Buď vóle tvá jako na nebi, i na zemi. Mt6,11 Chléb náš nadpodstatný daj nám dnes. Mt6,12 I odpusť nám viny naše, jakož i my odpúštieme našim vinníkóm. Mt6,13 I neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás od zlého. Amen. Mt6,14 Nebo budete li odpúštěti lidem hřiechy jich, odpustíť i vám otec váš nebeský hřiechy vaše. Mt6,15 Pakli vy nebudete odpúštěti lidem, anižť otec váš odpustí vám hřiechóv vašich.“

Mt6,16 „A když se postíte, neroďte býti jako pokrytci smutní, neboť pošmuřují tváři své, aby se zdáli lidem, že se postie. Zajistéť vám pravím, žeť sú vzali odplatu svú. Mt6,17 Ale ty, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svú umej, Mt6,18 aby se nezdál lidem, že se postíš, ale otci svému, jenž jest v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte sobě pokladóv skládati v zemi, kdežto mol a rez kazí a kdežto zlodějie vykopávají a kradú. Mt6,20 Ale skládajte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez, ani mol kazí a kdežto zlodějie nevykopávají ani kradú. Mt6,21 Nebo kdež jest poklad tvój, tuť jest i srdce tvé. Mt6,22 Světedlnice těla tvého jestiť oko tvé. Bude liť oko tvé upřiemé, všecko tělo tvé světlé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).