[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<5r5v6r6v7r7v8r8v9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna v oku svém nevidíš? Mt7,4 Anebo kterak dieš bratru svému: Bratře, nechať vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, aby vyvrhl mrvu z oka bratra svého. Mt7,6 Neroďte svatého dávati psóm ani mecte perel svých před svině, ať snad nepotlačie jich nohama svýma a psi obrátiece se rozsápají vás.“

Mt7,7 „Proste a budeť vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a budeť vám otevřieno. Mt7,8 Každý zajisté, kto prosí, béře, a kto hledá, nalézá a tomu, ješto tluče, bude otevřieno. Mt7,9 Nebo který z vás člověk, jehožto kdyby poprosil syn jeho za chléb, i zdali kamene podá jemu? Mt7,10 Anebo poprosil li by za vajce, i zdali podá jemu štíra? A pakli by poprosil za rybu, zdali hada podá jemu? Mt7,11 Protož poněvadž vy jsúce zlí, umiete dobré věci dané dávati synóm svým, mnohem viece otec váš, kterýž jest v nebesiech, dá dobrého ducha těm, kteří ho prosie.“

Mt7,12 „Protož všecky věci, kteréž koli chcete, aby vám činili lidé, tak i vy čiňte jim. Nebo totoť jest zákon i proroci. Mt7,13 Vcházejtež těsnú branú, nebo prostraná brána a široká cesta jest, která vede k zatracení, a mnoho jest těch, kteří jdú po nie. Mt7,14 A kterak velmi těsná brána a úzká cesta jest, která vede k životu, a málo jest těch, kteří ji nalézají.“

Mt7,15 „Pilně se vystřiehajte od falešných prorokóv, kteříť přicházejí k vám v rúše ovčiem, ale vnitř jsú vlcie hltaví. Mt7,16 Po skutciech jich poznáte je. Zdaliž zbierají s trnie hrozny aneb z bodláčí fíky? Mt7,17 Tak každé dřevo dobré dobré ovoce nese, ale zlé dřevo zlé ovoce činí. Mt7,18 Nemóžť dřevo dobré zlého ovoce nésti ani dřevo zlé dobrého ovoce činiti. Mt7,19 Každé pak dřevo, které nenese ovoce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).