[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

od zléhoť jest.“

Mt5,38 „Slyšali ste, že řečeno jest starým: Oko za oko a zub za zub. Mt5,39 Ale já pravím vám, abyšte se neprotivili zlému, ale udeří liť kto tebe v pravé líce tvé, podaj jemu i druhého. Mt5,40 A tomu, jenž se s tebú chce súdem svářiti a vzieti sukni tvú, pusť jemu i plášť. Mt5,41 A kto by koli nutil tě, aby s ním šel tisíce kročejí, jdi s ním i jiná dva. Mt5,42 Kto prosí tebe, daj jemu. A kto by chtěl zajieti od tebe, neodvracuj se.“

Mt5,43 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Milovati budeš bližnieho svého a nenáviděti budeš nepřietele svého. Mt5,44 Ale jáť vám pravím, milujte nepřátely své, dobře čiňte těm, kteříť vás nenávidie, a modlte se za protivníky a za hánce své, Mt5,45 abyšte byli synové otce vašeho, kterýž jest v nebesiech, jenž slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Mt5,46 Nebo milujete li ty, kteříž vás milují, kterú odplatu mieti budete? Však i zjevní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati toliko bratří svých, což viece učiníte? Však i pekelníci to činie. Mt5,48 Protož buďte vy dokonalí, jako i otec váš nebeský dokonalý jest.“

Mt6,1 „Pilně se varujte, abyšte spravedlnosti své nečinili před lidmi, abyšte byli viděni od nich, jinak nebudete mieti odplaty u otce vašeho, kterýž jest v nebesiech. Mt6,2 Protož když činíš almužnu, nerodiž trúbú trúbiti před sebú, jakoť pokrytci činie, kteří chodie v zbořiech a na ulicech, aby ctěni byli od lidí. Zajisté pravím vám, žeť sú vzali odplatu svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co činí pravice tvá, Mt6,4 aby almužna tvá byla v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

Šestá

Mt6,5 „A když se modlíte, nebývajte jako pokrytci, kteříž milují v zbořiech a na úhlech na

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).