[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Blahoslavení čistého srdce, neb oni boha viděti budú. Mt5,9 Blahoslavení pokojní, neb oni synové boží nazváni budú. Mt5,10 Blahoslavení, kteří protivenstvie trpie pro spravedlnost, neb jich jest královstvie nebeské. Mt5,11 Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budú lidé a budú se vám protiviti a praviti všecko zlé na vás lhúce pro mě. Mt5,12 Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesiech. Takť sú se zajisté protivili i prorokóm, kteří sú byli před vámi.“

Mt5,13 „Vy jste suol země: jestliže suol zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí viece, než aby byla ven vyvržena a potlačena od lidí. Mt5,14 Vy jste světlo světa. Nemóžť město skryto býti na hoře vystavené. Mt5,15 Anižť osvěcují sviece a kladú ji pod nádobu, ale na sviecen, aby svietila všem, kteří v domu jsú. Mt5,16 Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidúce skutky vaše dobré i velebie otce vašeho, kterýž jest v nebesiech.“

Mt5,17 „Neroďte se domnievati, bychť přišel, abych zrušil zákon anebo proroky, neboť sem nepřišel rušiti zákona anebo prorokóv, ale naplniti. Mt5,18 Protožť zajisté pravím vám, dokudž nepomine nebe a země, jediné slovce anebo jediný tytlíček nepomine od zákona, až se všecky věci stanú. Mt5,19 Protož ktož přestúpí jedno z přikázaní těchto najmenších a učiti bude tak lidi, najmenší slúti bude v království nebeském […]text doplněný editorem[26]…] qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum lat.. Mt5,20 Protožť jistě pravím vám, že nebude li hojnějšie spravedlnost vaše nežli mistróv a zákonníkóv, nevejdete do královstvie nebeského.“

Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nezabieš. Pakli by kto zabil, hoden bude súdu. Mt5,22 Ale jáť vám pravím, že každý, kto se hněvá na bratra svého, hoden bude súdu. A ktož by řekl bratru svému rácha, hoden bude odsúzenie. A kto by řekl blázne, hoden

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).