[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<2r2v3r3v4r4v5r5v6r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

morská za Jordánem Galilee. Mt4,16 Lid pohanský, který bydlil v temnostech, viděl světlo veliké a těm, kteříž seděli v krajině stienu smrti, světlo vzešlo jest jim. Mt4,17 A tu potom počal Ježíš kázati a řékati: „Pokánie čiňte, nebť se jest přiblížilo královstvie nebeské.“

Mt4,18 A chodě podlé moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, který slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, ana púštieta sieti do moře, nebo biechu rybáři. Mt4,19 I vece jima: „Poďtaž po mně, učinímť vás, abyšte byli rybáři lidští.“ Mt4,20 A oni ihned opustivše sieti, brali sú se za ním. Mt4,21 A pošed odtud, uzřel jest jiná dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, na lodí s Zebedeem, otcem jich, ani opravují sieti své, i povolal jest jich. Mt4,22 Tehdy oni ihned opustivše sieti i otce, brali sú se za ním. Mt4,23 I procházieše Ježíš všicku Galilei, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje všeliký neduh a každú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšla jest pověst jeho po všie Syří. I podáváchu jemu všech, kteří se zle mějiechu, rozličnými neduhy a nemocmi poražených i těch, kteří ďábelstvie měli, i náměséčníkóv i dnou zlámaných, a uzdravoval jest je. Mt4,25 I šli sú za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny desieti měst a z Jeruzaléma a z Judy i z Zajordánie.

Pátá

Mt5,1 A vida Ježíš zástupy, vstúpil jest na huoru. A když se jest posadil, přistúpili sú k němu učedlníci jeho. Mt5,2 I otevřev usta svá, učieše je a řka: Mt5,3 „Blahoslavení chudí duchem, nebo jich jest královstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, nebo oni vládnúti budú zemi. Mt5,5 Blahoslavení, kteří pláčí, nebo oni utěšeni budú. Mt5,6 Blahoslavení, kteří lačnějí a žieznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budú. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenstvie dojdú. Mt5,8 Blahoslavení

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).