[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<1r–1v2r2v3r3v4r4v5r5v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

spravedlnost.“ Tehdy dopustil jest jemu. Mt3,16 A když byl pokřtěn Ježíš, ihned vystúpil jest z vody. A aj, otevřela sú se jemu ihned nebesa a viděl jest ducha božieho, an sstupuje jako holubice a přicházie na něho. Mt3,17 A aj, hlas z nebe a řka: „Totoť jest syn mój milý, v němž mi se jest zalíbilo.“

Čtvrtá

Mt4,1 Tehdy Ježíš veden jest na púšť od ducha, aby byl pokúšen od ďábla. Mt4,2 A když se jest postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom jest zlačněl. Mt4,3 I přistúpiv pokušitel, vece jemu: „Jsi li syn boží, řciž, ať kamenie toto bude chlebem.“ Mt4,4 Kterýžto odpověděv vece jemu: „I psáno jest: Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, kteréž pocházie z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy pojal jej ďábel do svatého města a postavil jej na vrch chrámový Mt4,6 i řekl jemu: „Jsi li syn boží, spustiž se dolóv, neboť jest psáno, že anjelóm svým přikázal o tobě, a na ruce uchopieť tě, aby snad neurazil o kámen nohy tvé.“ Mt4,7 I vece jemu Ježíš: „Takéť jest napsáno: Nebudeš pokúšeti pána boha svého.“ Mt4,8 Tehdy opět vzal jej ďábel na horu vysokú velmi a okázal jemu všecka královstvie světa i slávu jich Mt4,9 a vece jemu: „Tyto všecky věci dám tobě, jestliže padna budeš mi se klaněti.“ Mt4,10 Tehdy vece jemu Ježíš: „Jdiž, ďáble, neboť jest psáno: Pánu bohu svému klaněti se budeš a jemu samému slúžiti.“ Mt4,11 Tehdy opustil jej ďábel a aj, anjelé přistúpili a posluhovali jemu.

Mt4,12 A když pak uslyšal Ježíš, že by Jan byl dán do žaláře, bral se jest do Galilee, Mt4,13 a opustiv město Nazareth, přišel jest a bydlil v městě Kafarnaum za mořem v krajinách Zabulonových a Neptalimových, Mt4,14 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze Izaiáše proroka: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cesta

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).