[Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I D 13, 1ra–33rb. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<1r–1v2r2v3r3v4r4v5r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nazaretský slúti bude.

Třetie

Mt3,1 Pak v ty dni přijíde Jan Křtitel, káže na púšti judské Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, přiblížíť se zajisté královstvie nebeské.“ Mt3,3 A totoť jest ten, o němž pověděno jest skrze Izaiáše proroka, jenž die: Hlas volajícieho na púšti: Připravujte cesty páně, rovné čiňte stezky jeho. Mt3,4 A on Jan mějieše rúcho z srstí velblúdových učiněné a pás kožený na bedrách svých. A pokrm jeho bieše šťovík a stred lesní. Mt3,5 Tehdy vycháziechu k němu z Jeruzaléma a ze všie Judy a všecka krajina podlé Jordánu Mt3,6 a křtili se od něho v řece jordánské, vyznávajíce se hřiechóv svých. Mt3,7 Vida pak mnohé z zákonníkóv a z saduceóv, ani přišli ke křtu jeho, vece jim: „Pokolenie hadové, i kto je vám ukázal, abyšte ušli budúcieho hněvu božieho? Mt3,8 Protož čiňte hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neřiekajte mezi sebú: Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, žeť jest mocen buoh z kamenie tohoto zbuditi syny Abrahamovy. Mt3,10 Neboť jest již sekyra k kořenu dřeva přiložena. Každé zajisté dřevo, které nenese ovoce dobrého, bude vyťato a na oheň uvrženo. Mt3,11 Jáť zajisté křtím vás u vodě ku pokání, ale ten, kterýž po mně přijíti má, jestiť silnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude v duchu svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto věječka jest v ruce jeho a očistíť humno své a shromáždí pšenici do stodoly své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitedlným.“

Mt3,13 Tehdy přijide Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby se pokřtil od něho. Mt3,14 Ale Jan zbraňováše jemu a řka: „Já od tebe mám pokřtěn býti, a ty pak béřeš se ke mně?“ Mt3,15 I odpověděv Ježíš, vece: „Nechajž nynie, nebo takť nám sluší naplniti všelikú spravedlnost.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).