[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<56v57r57v58r58v59r60r60v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

s vámi, anebo v kostel venděte a já s vámi. A když jim otec svatý několikrát učinil, ve mši je z kostela vycházeti ostavil. A když se po těch časiech svatý Jan ctně sstaral o statek, kterýž měl, chudým rozdati kázal, bohu poděkovav, skončal. I pochován jest v jednom hrobě mezi dvěma biskupoma. Mezi nimižto když jeho svaté tělo kladiechu, oba se jemu pohnuvše, miesto jemu mezi sebú dašta. Byl jest také svatý Jan patriarcha za časóv ciesaře, jemužto Foka řiekali, po božím narození pět a šestdesát let. Amen.

Svatého Pavla na vieru obrácenie

Svatého Pavla na vieru obrácenie stalo se jest toho léta, kteréhožto Kristus umučen jest. Svatý Štěpán téhož léta ukamenován. Ale proč by jeho na vieru obrácenie znamenitějie než jiných svatých svatá cierkev slavila? To jest pro troji věc. Najprvé pro příklad, aby ižádný, kterak kolivěk hřiešný, do božie se milosti nerozpakoval znamenaje, že z velikého hřiešníka učinil bóh slovutného apoštola. Druhé pro radost, neb jakož se svatá cierkev svatým Pavlem často zamucovala, takež jeho svatým obrácením správně obveselena byla. Třetie pro boží div, kterýžto jest bóh s ním učinil, že z velikého svaté cierkve nepřietele učinil přesnažného kazatele. O tom se takto v kněhách o skutciech apoštolských píše, že když svatý Pavel, ještě v židovském stavu sa, učedlníkóm Jezukristovým veliký nepřietel bieše, tak že na vše strany jim hroze, je tepa, kdež mohl, tu jich nenáviděl. Proněžto přistúpiv k tomu kniežeti, jenž nad kněží starostú bieše, poprosil na něm listóv svědectvie, aby

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).