[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<57v58r58v59r60r60r60v61r61v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hospodin odpověděl a řka: Jdi, nebť jest zvolenie mého osudie, aby mé jméno nosil i ohlásil před všelikými lidmi i před krály i před izrahelskými syny. A já jemu ukáži, kterak mnoho muší pro mé jméno trpěti. A to Ananias uslyšav, jakž mu hospodin rozkázal, do té ulice šel a v ten duom všed a vloživ svoji ruce na jeho hlavu, vece: Šavle, bratře, poslal mě k tobě hospodin Ježíš Kristus, jenžto se jest tobě zjevil na té cestě, kterúž sem jel, aby viděl a byl naplněn ducha svatého. A jakžto Ananiáš propovědě, tak s jeho očí jako škralúp spadl a inhed prozřel. A vstav, inhed se pokřtil a přijem pokrm, posílil se i přebyl v tom městě Damašku s těmi učedlníky, ješto tu biechu několik dní. A inhed šel do židovských škol, jal se snažně kázati a řka: Ježíš Kristus jest syn boží. Tomu se všickni podivivše, kteřížto jeho slyšiechu a vecechu: Však tento jest ten, jenž nenávidieše v Jeruzalémě všecky, kteřížto vzýváchu jméno toto Ježíšovo. A na to jest sem přijel, aby je zjímaje svázány přivedl před židovské starosty. Tu řeč svatý Pavel znamenaje, tiem viece a snažnějie pohaňováše židy ty, jižto v Damašku bydléchu, toto vždy potvrzuje, že jest pravý bóh Ježíš Kristus. Amen.

Život svatého Juliana biskupa

Svatý Julianus biskup, jako někteří chtie mistři, byl jest Šimon malomocný, jenž byl Jezukrista na oběd pozval. Na kterémžto obědě Maria Magdaléna v dóm všedši, jeho svaté nohy mazala. A potom, když náš spasitel na nebesa vstúpil, tehdy světí apoštolé svatého Juliana biskupem učinili.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).