[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

těla pochování bóh skrze svatú svú veliké milosti s rozličnými nemocnými učinil jest. A zvláště jednoho a padesáte člověkóv od hrozných nemocí a velikých neduhóv uzdravila jest. Šest mrtvých jejie svatostí vzkřiešeno, při jejiem také hrobu často veliká světlost vydána jest. Vídány jsú také v jejiem hrobu čtyři počestné starosty v řízách oblečeny, s velikú světlostí stojiec.

Mnoho jiných svatých divóv bóh skrze svatú Hedviku učinil jest, jakžto plnějie v kněhách o jejiem svatém životě popsáno. Proněžto všeliký národ vzdává chválu bohu na věky věkóm. Amen.

Svatého Lukáše evanjelisty

Svatý Lukáš evanjelista byl z toho města, ješto Antiochia slove. A byl slovutný lékař a po božiem na nebesa vstúpení k apoštolóm přišed, s nimi podlé poslušenstvie svatého Pavla apoštola, jakžto svatý Pavel v jedné své epištole svědčí a řka: Lukáš jest se mnú sám. Dávaje skrze to znamenati, že jest byl slova božieho rozsievač snažný. V němžto duch svatý tak slavně rozniecenie učinil, až všeliký člověk, ktož jeho zaslyšal, zvláštie k bohu náboženstvie měl. Jakžto o něm svědčí svatý Jeroným a řka: Jeho slova nemáhajície duše sú lékařstvie, neb tak snažně spasenie lidského hlédáše, uče, káže, píše, jakž svatý Pavel o něm píše a řka: Pozdravuje vás Lukáš, lékař přemilý.

Tu slušie znamenati, že svatý Lukáš ducha svatého vzniecením svaté čtenie, jakžto jeho zvláště matka božie jest ujistila, tak jest psal, a jakžto sú světí apoštolé jeho naučili, tak všecko spamatovav, pořád zřiedil. A protož jakžto se v svatém Čtení píše, že matka božie chováše, totiž na pamět bráše, přemiecíc v srdci v svém všecka ta slova. O tom pravie světí mistři, že proto všecka slova i skutky svého syna Jezukrista pamatováše, aby mohla jiným praviti, od niežto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).