[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

a v osmi dnech umřel. To se dálo po božím narození tisíc dvě stě a třidcáté osmé léto. A pochován jest v třebnickém klášteře. Před třmi také léty předpověděla smrt svého syna Jindřicha kniežete, že měl od pohanóv sníti. A tak se jest stalo, že když tři léta minula, Tateři s velikú mocí do slezské země přijevše, tak velikú škodu učinili, že svatá Hedvika se dceří a svú nevěstú, se paní Annú, na hrad, ješto slove Krozana, musila utéci. A tu když přebýváše, tehda jedné noci zavolavši k sobě své služebnice, ješto zvláštně jejie věci vědieše, promluvi k nie a řkúc: Děmuto, věz to, že že sem svého syna Jindřicha ztratila, a již jeho viec v tělesenství na tomto světě neuzřím. A tak se bylo stalo, že knieže Jindřich proti Tartaróm bojuje, toho dne s množstvím svého lidu sšel. To také znamenajte, že svatá Hedvika v jednom kostele svatého Bartoloměje ukázavši, jedno město kázala jie u poctivosti mieti. Potom po jejiem skončení čtrnádcté léto ve jmě svatého Stanislava oltář učiněn jest. A když těch časóv svatá Hedvika mnoho dobrých skutkóv činieci, své dny konáše, zjevil jí hospodin čas jejieho skončenie. Proněžto některým svým, jimžto dobře věřieše, pronesla jest a řkúc: Skoro se blíží mé duše s mým tělem rozlúčenie. Těch dni když se událo jie do jedné komory vjíti, jedna jejie přietelnice Kateřina uzřela tři črty v člověčie tváři, hrozně se proti svaté Hedvice pošívajíc a ji ukrutně bičujíc a řkúc: Proč si se osvietila, pročs tolik dobrých skutkóv činila? To vše svatá Hedvika strpěvši, svatým křížem se požehnavši, jakž koli s velikým strachem třasúci se od nich bez úraza vyšla jest. Potom

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).