[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

neslýchala, a modlitbách i ve dne i v noci snažně stáváše a po kumpletnie hodině až hluboko v noci bohu se modléše a často jejie služebnice jie čakati nemohúc, dobře se prospiec vstávaly a ji, ještě na modlitbách klečiece, nalézáchu. Ta také v obyčeji svatá Hedvika měla, že když pokrm přijímala, vždy jie také Písmo svaté před stolem čteno, jehožto radějši poslúcháše, než by pila ani jedla. A jednú se to přihodilo, když svatá Hedvika v obláštniem městě sama stojiec bohu se modléše, jeden jejie sluha i strójce jménem Bohuslav nazřev k nie, uzřel ji v slavné světlosti stojiece. A to uzřev s velikú úžestí pryč šel. To se také často přiházelo, že když jejie nevěsta paní Anna podlé svatého obyčeje ve mši od svaté Hedviky mír bráše, vzezřiec ji v oči vídáše, ano jí oči jako krvavě a všecka tvář slzami oplavena. A někdy ji také vídáše krásnú jako v andělské tváři proměněnú, rdiec se v sněžné bělosti jako ruože pro vysoké jejie mysli k bohu zvedenie, pro jejie srdce sladké, u božie kochánie. Neb se často tak vysoce od svého tělesenstvie vnitřním k bohu vznesla, ze sebe nic v tu hodinu nečila dotad, až se opět k sobě navrátila. A často od mnohých vydána, ana u veliké světlosti u povětří nad zemí stojieše. Ve mši také a na božie službě nikda s nižádným nemluvieše, než když pro velikú potřebu promluviti musila, mše a božie služby nevidomú jako jiní lidé urození, ale v kostele najradější poslúcháše. A což kněží mohla mieti, všech mši ráda poslúcháše a na každú mši anebo sama k ofěře šla aneb ofěru poslala, kněží a duchovnie lidi u veliké cti měla, svatých kostí a svatých obrazóv s velikú ctí ráda viděla a chovala. A zvláště jeden obrázek svaté královny slonový miloštěmi při sobě nosiec přitúléše, kterýmžto obrázkem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).