[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

nazajtřie kterému hodu býti, tehda s svými čeledmi lidé do kostela šedše, všicku noc bděli, a to slula vigiljie, neb latině vigiliacizojazyčný text bděnie česky řečeno jest. Ale proto, že tu v noci bdiece, mnohú nekázen plodili, svatá cierkev to bděnie u puost obrátila jest. Proněžto již česky slove vigiljie, ješto dřieve slulo bděnie. Druhé svatý Vavřinec kromě svatého Štěpána sám jediný mučedlník ochtáb má. A třetie, že se jeho svaté pěnie mimo všecky jiné svaté kromě svatého Pavla na jitřní dvakrát přezpěvuje. A jakž se to děje svatému Pavlu pro jeho po všem světě výšehlasné kázanie, takež se to děje svatému Vavřinci pro jeho znamenité a hrozné umučenie. Proněžto praví svatý Ambrož: Osvietil jest svatý Vavřinec veš svět tiem světlem, jímžto sám byl zažžen, a tú horkostí, kterúžto pro Jezukrista trpěl, křesťanská srdce zažehl. Protož, svatý Vavřinče, prosíme tebe, aby nám pomohl svú prosbú nad našich hřiechóv plamenem svítěziti, jakžto si sám silným srdcem z boží pomocí nad horúcími mukami svítězil. Amen.

Svatého Ipolita

Svatý Ipolitus když tělo svatého Vavřince pochoval, do svého domu šel a tu, když všie své čeledi mír pocelovánie dal, od svatého kněze, jemužto Justinus řiekali, se vší čeledí inhed božie tělo přijímal. A když za stól k uobědu siesti chtieše, prvé než který kus okúšal, přišedše v dóm rytieři, svatého Ipolita popadše, před ciesaře Decia vedli. Jehožto ciesař uzřev, ulyzna se vece: Takés ty se čarodějníkem učinil, jenžto tělo Vavřincovo v zem pochoval. Svatý Ipolitus vece: To sem učinil ne jako čarodějník, ale jako věrný křesťan.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).