[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

tomu bratru ukázal. Na nichž ten bratr nic jiného psáno nenalezl než tato slova: U věčné paměti bude hosti má a od uslyšenie zlého v den súdný nebude se strachovati.

Po tom slavném pochování svaté Marty hospodin mnoho svatých divóv ukázal a zvláště čte se, že Clodoneus, král franský, od svatého Remigia křest přijal. A když velikú bolest mnoho časóv jměv, k svaté Marty hrobu se bral, tu inhed z té nemoci uzdraven byl. Proněžto ten král Clodoneus ten klášter štědře nadal a slovutně svoboden učinil. Potom svatá Marcilla, služebnice svaté Marty, jejie vešken svatý život popsala a odtad do slovenské se země vzdvihše, tu slovo božie kázala. A tak kážíc desáté léto po svaté Marty skončení skončala a bohu se dostala, s nímžto kraluje na věky věkóm. Amen.

Svatých Abdona a Sennona

Svatá dva mučedlníky, Abdon a Sennen, za ciesaře Decia sta mučena. Nebo když Decius ciesař babylonskú zemi a mnoho jiných vlastí pod svú moc bieše podbil, tu některé křesťany nalezl, kteréžto zjímav, do města Korduby s sebú je vésti kázal. Tu sú rozličně mučeni, jichžto těla Abdon a Sennen pochopujíc, tajně pochovávali. Proněžto když na ně žalováno před ciesařem, inhed ciesařovým přikázaním svázáni za ním do Říma vedeni a tu před ciesařem a před Římany oba postavena. Tu jima řečeno: Anebo po našie vieře postupte a v svém sboží dobrovolně panujte, anebo zvěři sniesti dáni budete. A když tomu ta dva svatá nepovolišta, ale v oči modlám pohanským plvášta, do jedné ohrady je vedú a tu k nima dva lvy lítá a čtyři nedvědy, aby ta svatá

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).