[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

žábu pozřieti dachu a to svým mistrovstvím učinichu, že žába u břiše poče živa býti, jedúc a rostúc břicho jemu obtiežila. V těch časiech poče Nera břicho boleti. Pozvav lékařóv k sobě, vece jim: Přizřete k tomu, totoť mě dietě velmi dusí, jižť déle trpěti nemohu, učiňte, ať porodím. Tehda jemu lékařstvie dachu, jímžto hroznú žábu z hrdla se krví vyvrátil. I vecechu mistři jemu: Protoť jest tak hrozné to, cos urodil, žes času přirozeného nechtěl čakati tomu porození. Tu Nero přikázal, aby ten jeho národ byl krmen i chován v jednom sklepě dlúhé časy.

A také se to o něm píše, že se jednú rozpomanuv, kterak jest byl krásný oheň, kdyžto Trója, to veliké město, hořalo, kázal Řím sedm nocí zažiehati na vše strany. Všel pak na vysokú veži i poče se v kráse velikého plamene kochati, na vše strany hlédaje a vesele pozpěvuje, jakžto o něm římská kronika píše. Těch i jiných bláznovství déle od něho Římené trpěti nemohli, se vší obcí naň se obořichu i vyhnachu jej z města. A když za ním tak běžiechu, vida již, že utéci nemóže, polapiv jedno dřevo, zuby mu konec obostři, břichem na to dřevo padl i proklál se na obě straně, a tak u velikém bludu hanebně svój život dokonal.

Svatého Prokopa Čecha

Byl v české zemi jeden opat, jemužto jméno bylo Prokop, Čech urozený. Jehožto svatý Kvirillus biskup slovenskému písmu naučil. Najprvé byl světský kněz všie cti plný, příkladu přesvatého, života přečistého. V jedné časy poče mysliti, kterým by činem od zlého světa odstúpě, přivinul se k svému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).