[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Tak se má státi, ciesaři. V tu dobu Nero da jemu veliký políček a řka: Tehda ty tomu slúžíš? Patrodus odpovědě: Jistě jemu slúžím, neb mě jest z mrtvých vzkřiesil. V tu dobu pět milostných rytieřóv ciesařových pověděchu a řkúce: Proč, milý ciesaři, tohoto mládence tepeš, an tak múdře odpoviedá, ano my již sme po tom postúpili, že chceme tomu všemohúciemu králi vítězsky slúžiti. To uslyšav Nero, kázal je inhed v žaláři zavřieti, aby, jelikož dřieve je miloval, toliko je nemilostivě mučiti kázal.

V ten čas také kázal všecky křesťany zjímati a je trudně mučiti. Mezi nimižto přivedú svázána svatého Pavla před ciesaře. K němužto ciesař vece: Ty si člověk velikého krále služebník. Proč mi mé rytieře ote mne lúdíš a sobě je osobuješ? Svatý Pavel odpověděl: Netolik z tvé vlasti, ale ze všech vlastí světa k sobě je přijímám, jimžto král náš všemohúcí slavné dary dává a od nich vše nedostatky odžene. Chceš li v toho poslušenstvie býti, spasen budeš, nebť jest tak mocný, že jest súdce všeho světa a má obnoviti oheň v den súdný všeho světa postavu. To uslyšav Nero, velmi se rozhněva a najviece proto, že bieše svatý Pavel řekl, že má svět ohněm obnoven býti, káza všecky křesťany zžéci a svatému Pavlu jako proti ciesařově velebnosti vinnému kázal hlavu stieti. Svatý Pavel promluvi a řka: Nero, ciesaři, věz to, žeť já na malý čas budu trpěti, ale na věky živ budu s Jezukristem. K tomu ciesař vece: Setněte jemu hlavu, ať uzří, žeť sem mocnější než král jeho, proti němužto sem já svítězil, a vizme, moci liť bude jeho živiti! Svatý Pavel k tomu odpověděl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).