[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

anděly v krásných korunách a svatého Petra vidiechu, an kniehy béře od Jezukrista. A což s lidmi mluvieše, to na těch kněhách čtieše. To svatý Petr vida, že hospodin ukázal svú svatú chválu přede všemi křesťany na jeho skonání, snažně bohu poděkovav, duši pusti. V tu hodinu ukázachu se anděli u veliké světlosti, jichžto nikdy nižádný nebieše tak vídal, ti takto k lidem promluvichu: Radujte se, neb máte velikého orodovníka za se před hospodinem. Amen.

Svatého Pavla apoštola

O svatém Pavlu se píše, že když jednoho dne v Římě v nešpory na podlahách stoje kázáše, jeden mládenec, podčešie Neróv milostný, aby lépe svatého Pavla kázanie uslyšal, na okenci seděl, a tu se vzdřiemav i spadl, zbiv se, inhed umřel. To uslyšav Nero, velmi jeho želéše a inhed jiného miesto něho podčeším učinil. To skrze ducha svatého svatý Pavel zvěděv, kázal sobě toho umrlého přinésti, jej vzkřiesil a jeho před ciesaře s tovařiši poslal. V tu hodinu, v nižto jeho najviec ciesař želéše, pověděchu jemu, že jeho podčeše Patrodus před dveřmi živ stojí. To uslyšav Nero užasl se a před se jeho pustiti neda, boje se, že jeho dřieve umrla vidieše, avšak rozmysliv se radú přátelskú, jeho před se pustiti kázal. Nero otáza jeho a řka: Patrode, živ lis? K tomu on odpověděl: Ciesaři, živ. Ciesař vece: Kto tě živa učinil? Patrodus odpověděl: Hospodin Ježíš Kristus, král nade vším světem. Tu se rozhněvav Nero i vece: Tehda ten má kralovati na věky a má rušiti všecka královstvie všeho světa? K tomu Patrodus odpovědě:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).