[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[138v]číslo strany rukopisuo příští Jezukristově volati. Ó, přežádúcí vévodo, prvé, než si svým tělem vládl, až si žádostivým duchem před svým králem stál. Prvés se chvátil duchovného oděnie, nežs přijal svých údóv spojenie. A čehožs svým tělcem dostati nemohl, tos proročským úřadem v svém duchu dospěl. Protož počtěm všech svatých korun odplaty, ve všech nalezneš korunovanú odplatu svatého Jana. Byl jest v úřadu andělském, když světu ukázal prstem spasitele a řka: Aj toť beránek boží. Byl v úřadu patriarchovém, neb jest byl množstvím lida otcem nazván. Byl také v úřadu prorokovém a viece než prorok, jakžto o něm sám Ježíš Kristus svědčí a řka: Viece jest než prorok. Nebo jakž praví svatý Crysostomus: Všickni proroci o Jezukristovi prorokovali, ale o samiech prorociech nižádný neprorokoval. Ale svatý Jan netolik prorokoval, ale o něm jiní proroci prorokovali, protož byl jest viece než prorok. A druhé proto, o němž jiní prorokovali, dávno toho on svým svatým prstem ukázal. A třetie proto, že netoliko sám prorokoval, ale i jiné proroky činil. On jest matku skrze duch svatý prorokyní učinil, kdyžto jest řekla matce božie, ano jie nižádný o tom dřieve nepravil: Požehnaná ty mezi ženami i požehnaný plod života tvého. Ó, odkad mi jest přišlo to, že jest přišla matka mého hospodina ke mně? A blažená si, žes uvěřila. Dokonáť se v tobě všeckno, coť jest řečeno od hospodina. Otce také proroka učinil, jenž ducha svatého naplněn, proročsky piesen zapěl a řka:

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).