[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<60v61r61v62r62v63r63v64r64v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

odmluvil a zrušené by učinil sliby jejie i slova, jímiž jest zavázala duši svú, milostiv jí bude bóh. Nu30,10 Vdova a zapuzená, cožkoli by slíbily, naplnie. Nu30,11 Žena v domu muže když by se slibem zavázala a přísahú, Nu30,12 uslyšal li by muž a mlčel by aniž by odmluvil slíbení, naplní, cožkoli bieše slíbila. Nu30,13 A pakli by ihned odmluvil, nebude držiena vinna zaslíbením, neb jest muž odmluvil, a Pán jie milostiv bude. Nu30,14 Jestliže by slíbila a přísahú se zavázala, aby skrze puost nebo jiných věcí sdrželivost trápila duši svú, na vóli mužově bude, aby učinila nebo neučinila. Nu30,15 Pakli by uslyše muž mlčel a do druhého dne prodlil usúzením, cožkoli slíbila a zaslíbila bieše, naplní, neb ihned jakž uslyšal jest, mlčal jest. Nu30,16 Pakli by odmluvil, když jest zvěděl, ponese on nepravost její. Nu30,17 Títoť sú zákonové, kteréž jest ustavil Pán Mojžiešovi mezi mužem a ženú, mezi otcem a dcerú, kteráž v děveččiem věku ještě jest nebo kteráž bydlí v rodičovu domu.

XXXI. kapitola

Nu31,1 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu31,2 Pomsti dřieve synóv izrahelských nad Madianitskými a tak přičiněn budeš k lidu tvému. Nu31,3 A ihned Mojžieš vece: Oblecte v óděnie z vás muže k boji, kteříž by mohli pomstu Páně učiniti nad Madianitskými. Nu31,4 Tisíc mužóv ze všech pokolení buďte vybráni z Izrahele, kteříž by posláni byli k boji. Nu31,5 I dali sú po tisíci ze všech pokolení, to jest dvanácte tisícóv hotových k boji, Nu31,6 kteréž poslal jest Mojžieš s Finesem, synem Eleazara kněze, orudie také svaté i trúby k trúbení dal jest jemu. Nu31,7 A když bojováchu proti Madianitským a svítězichu, všecky muže zbili sú Nu31,8 i krále jích Em a Recem a Sur a Ur a Rebe, pět kniežat lidu toho, Baláma také, syna Beor, zabili sú mečem Nu31,9 a zjímali sú ženy jích i dietky i vešken dobytek i vešken statek, cožkoli mieti možiechu, poplenili sú. Nu31,10 Tak města jako vesnice i hrádky plamen jest spálil. Nu31,11 I vzeli sú plen i všecky věci, kteréž biechu zebrali tak z lidí jako z hovad, Nu31,12 a přivedli sú k Mojžiešovi a k Eleazarovi knězi i ke všemu množství synóv izrahelských, jiné také nádoby potřebné nesli sú do stanóv v polích moabských podlé Jordána proti Jericho. Nu31,13 I vyšli sú Mojžieš a Eleazar kněz i všecka kniežata sboru v potkánie jích z stanóv. Nu31,14 A rozhněvav se Mojžieš na kniežata zástupu, na tribuny a na setníky, kteříž biechu přišli z boje, Nu31,15 vece: Proč ste ženy zachovali? Nu31,16 Však tyto jsú, ješto sú zklamaly syny izrahelské k radě Balámově a učinily sú, abyšte přestúpili proti Pánu na hřiechu Fegor, odkavádž i zabit jest lid! Nu31,17 Protož všecky zbíte, cožkoli jest rodu mužského, také dietky i ženy, ješto sú poznaly muže v scházení, zdavte. Nu31,18 Ale děvečky i všecky ženy panny zachovajte vám. Nu31,19 A buďte kromě stanóv za sedm dní. Kto by zabil člověka nebo zabitého se dotekl, očištěn bude dne třetieho i sedmého Nu31,20 a ze všeho plenu, leč by rúcho bylo, leč orudie a něco k nádobí potřebnému připravené z kozích kóž i z srstí i z dřeva, očištěno bude. Nu31,21 Eleazar také kněz k mužóm zástupu, kteříž biechu bojovali, takto jest mluvil: Totoť jest přikázanie zákona, kteréž jest přikázal Pán Mojžiešovi: Nu31,22 Zlato i střiebro i měď i železo i čistec i olovo Nu31,23 i vše, což má jíti skrze plameny ohně, očištěno bude, ale cožkoli ohně nemóž snésti, vodú očištěnie posvěceno bude. Nu31,24 A umyjete rúcha váše dne sedmého a očištěni jsúce potom do stanóv vejdete. Nu31,25 I řekl jest Pán k Mojžiešovi: Nu31,26 Vezměte summu těch věcí, kteréž polapeny jsú od člověka až do dobytčete, ty a Eleazar kněz i všecka kniežata obce Nu31,27 a rozdělíš rovně lúpež mezi ty, kteříž sú bojovali a vyšli sú k boji, i mezi všecko ostatnie množstvie Nu31,28 a otdělíš částku Pánu od těch, kteříž sú bojovali a byli sú v boji, jednu duši z pěti set tak z lidí jako z volóv i z óslóv i z óvec, Nu31,29 a dáš je Eleazaru knězi, neb prvotiny Páně sú. Nu31,30 Z polovice také částky synóv izrahelských vezmeš patdesátú hlavu lidskú i volóv i oslic i ovec i všech dobytčat a dáš je levitám, kteříž bdějí v strážiech stánku Páně. Nu31,31 I učinili sú Mojžieš a Eleazar, jakož přikázal byl Pán. Nu31,32 A byl jest lúpež, kterýž vojsko vzalo bieše, ovec šest set LXXt a pět tisícóv, Nu31,33 volóv LXX a dva tisíce, Nu31,34 oslóv LX tisícóv a tisíc, Nu31,35 duší lidských plodu ženského, ješto sú nepoznaly mužóv, dva a XXXti tisícóv. Nu31,36 Dána jest také polovice čésti těm, kteříž v boji biechu, ovec tři sta XXXti a sedm tisícóv a pět set, Nu31,37 z níchžto na diel Páně počteno jest ovec šest set LXXt a pět, Nu31,38 z volóv šest a XXXti tisícóv volóv LXXt a dva, Nu31,39 z voslóv XXXti tisícóv a pěti set oslóv LXt a jeden, Nu31,40 z duší lidských šestinácti tisícóv dostaly sú se na diel Páně dvě a XXXti duší. Nu31,41 I

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).