[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<59v60r60v61r61v62r62v63r63v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

množstvím. Nu27,20 A dáš jemu přikázanie přede všemi vidúcími a stránku slávy tvé, aby poslúchal jeho vešken sbor synóv izrahelských. Nu27,21 Za to ač by co mělo činěno býti, Eleazar kněz poradí se s hospodinem, k slovu jeho vyjde a vende on i všickni synové izrahelští s ním i jiné množstvie. Nu27,22 Učinil jest [Mojžieš]text doplněný editorem, jakož přikázal hospodin. A když jest vzal Jozue, postavil jest jej před Eleazarem knězem a přede vším množstvím lidu Nu27,23 a vloživ na hlavu jeho ruce, všecky věci jest opáčil, které přikázal byl hospodin.

XXVIII. kapitola

Nu28,1 I řekl jest Pán k Mojžiešovi: Nu28,2 Přikaž synóm izrahelským a dieš k ním: Obět mú i chleby i zápal vóně najchutnějšie obětujte časy svými. Nu28,3 Tytoť jsú oběti, kteréž obětovati máte: beránky ročnie nepoškvrněné dva na však deň v zápalnú obět věčnú, Nu28,4 jednoho obětovati budete ráno a druhého k večeru. Nu28,5 Desátú čést efi běli, kteráž by pokropena byla olejem najčisčím a aby měla čtvrtú čést hin. Nu28,6 Zápalná obět vezdajšie jest, kterúž ste obětovali na hóře Sinai u vóni přechutnú zápalnú hospodinu. Nu28,7 A obětovati budete čtvrtú čést vína hin po beránciech všelikých v svatyni Páně. Nu28,8 A druhého beránka též obětovati budete k večeru podlé všeho řádu oběti jitřnie a obětí mokrých jeho, obět přechutné vóně hospodinu. Nu28,9 Ale dne sobotnieho obětovati budete dva beránky ročnie nepoškvrněné a dvě desetině běli olejem pokropené v óběti i mokré oběti, Nu28,10 kteréž řádně se lejí po všecky soboty v zápalnú obět věčnú. Nu28,11 Ale v kalendách (to jest v počátciech měsiecóv) obětovati budete v zápalnú obět hospodinu telce z stáda dva, skopce jednoho, beránkóv ročních sedm nepoškvrněných Nu28,12 a tři desetiny běli olejem skropené po všech telcích v óběti a dvě desetině běli olejem pokropené po všech skopcích Nu28,13 a desetinu desátku běli z óleje v óběti po beránciech všech. Zápalná obět přechutné vóně jest i zápalu hospodinu. Nu28,14 Ale mokré oběti vína, kteréž po všech obětech mají lény býti, tyto budú: puol čésti hin po každých telcích, třetie čést po skopciech, čtvrtá po beránku, toť bude zápalná obět po všech měsiecích, kteříž v navrácení léta jeden po druhém nastává. Nu28,15 Kozel také obětován bude hospodinu za hřiechy v zápalnú obět věčnú s mokrými obětmi svými. Nu28,16 Ale měsiece prvnieho XIIIItý deň měsiec Beránek Páně bude Nu28,17 a XVtý deň měsiece slavnost, za sedm dní jiesti budú přesnice, Nu28,18 z níchžto prvý deň slavný a svatý bude. Všelikého diela služebného nebudete dělati v něm a Nu28,19 obětovati budete v zápal obět zápalnú hospodinu, telce z stáda dva a skopce jednoho, beránkóv ročních nepoškvrněných sedm Nu28,20 a oběti všech z běli, kteráž by pokropena byla olejem, tři desetiny po všech telciech a dvě desetiny po skopci Nu28,21 a desetinu desátku po beránciech všech, to jest po sedmi beránciech Nu28,22 a kozla za hřiech jednoho, aby byl očištěn za vy, Nu28,23 kromě zápalné oběti jitřnie, kterúžto vždycky obětovati budete. Nu28,24 Tak činiti budete po všecky dni za sedm dní k zápalu ohně a k vóni přechutné Pánu, ješto vstane z zápalné oběti a z mokrých obětí všech. Nu28,25 Deň také sedmý přeslavný a svatý bude vám, všelikého diela služebného neučiníte v něm. Nu28,26 Deň také prvních úrod, když obětovati budete nové obilé hospodinu, vyplniece týdny slavný a svatý bude, všelikého diela služebného neučiníte v něm Nu28,27 a obětovati budete obět zápalnú u vóni přechutnú hospodinu, telce z stáda dva, skopce jednoho a beránkóv ročních nepoškvrněných sedm Nu28,28 a v uobětech jích běli olejem pokropené tři desetiny po všech telcích, po dvú skopciech, Nu28,29 [po]text doplněný editorem beránciech desetinu desátku, jenž spolu sú beránkóv sedm, kozla také, Nu28,30 jenž zabíjie se za očištěnie, kromě zápalné oběti věčné a mokré oběti jeho Nu28,31 nepoškvrněné obětovati budete všecky s mokrými obětmi svými.

XXIX

Nu29,1 Měsiece také sedmého první den slavný i svatý bude vám. Všelikého diela služebného neučiníte v něm, neb den zvučný jest a trúbný Nu29,2 a obětovati budete zápalnú obět u vóni přechutnú hospodinu: telce z stáda jednoho, skopce jednoho, beránkóv ročních nepoškvrněných sedm Nu29,3 a v óbětech jích běli olejem pokropené tři desetiny po všech telcích, dvě desetině po skopci, Nu29,4 jednu desetinu po beránku, jenž spolu sú beránkóv sedm Nu29,5 a kozla za hřiech, jenž se obětuje na očištěnie lidu, Nu29,6 kromě zápalné oběti kalendové s obětmi svými a zápalnú obět věčnú s mokrými obětmi obyčejnými. Týmiž posvátnými obyčeji obětovati budete u vóni přechutnú zápal hospodinu. Nu29,7 Desátý také den měsiece

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).