[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<58v59r59v60r60v61r61v62r62v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nu25,13 a bude tak jemu jako semeni jeho slib kněžstvie věčného, neb jest horlil pro boha svého a očistil jest hřiechy synóv izrahelských. Nu25,14 A bieše jméno muži izrahelskému, jenž zabit jest s Madianskú, Zambri, syn Salu, vévoda z rodu a z pokolenie Simeonova. Nu25,15 Ale žena madianská, kteráž spolu zabita jest, slovieše Kozbi, dcera Sur, kniežete najurozenějšieho Madianitských. Nu25,16 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu25,17 Nepřátely vás ciťte Madianitští a zbíte je, Nu25,18 neb sú i oní nepřátelsky činili proti vám a zklamali sú zálohami skrze modlu Fegor a Kozbi, dceru vévody madianského, sestru svú, kteráž zabita jest v deň rány pro stydký hřiech Fegor.

XXVI

Nu26,1 A když vinných krev vylita jest, řekl jest Pán k Mojžiešovi a k Eleazarovi, synu Árona kněze. Nu26,2 Zečtěte všicku summu synóv izrahelských ot XXti let a nad to po domiech a rodiech jích i všecky, ktož mohú k bojóm jíti. Nu26,3 A tak sta mluvila Mojžieš a Eleazar kněz v polích moabských nad Jordánem proti Jericho k těm, kteříž biechu Nu26,4 ot dvadceti let a nad to, jakož Pán přikázal bieše, jíchžto tento jest počet: Nu26,5 Ruben, prvorozený Izrahelóv, toho syn Enoch, od něhož čeled Enochitských, a Fallu, od něhož čeled Falluitských, Nu26,6 a Esrom, od něhož čeled Ezromitských, a Charim, od něhož čeled Charmitských. Nu26,7 Tytoť sú čeledi z rodu Rubenova, jíchžto počet nalezen jest tři a XLti tisícóv a sedm set a XXXti. Nu26,8 Syn Fallu Eliab, Nu26,9 toho synové Namuhel a Datan a Abiron. Títo jsú Datan a Abiron, kniežata lidu, jenž sú vstali proti Mojžiešovi a Áronovi v sváru Chore, kdyžto proti Pánu zprotivili sú se, Nu26,10 a otevřevši země ústa svá, požřela Kore a mnozí zemřechu, když jest spálil oheň dvě stě a patdesát mužóv. A stal se jest veliký div, Nu26,11 takže když Kore zahynul, synové jeho nezemřechu. Nu26,12 Synové Simeonovi po pokoleních svých: Namuhel, od toho čeled Namuhelitských, Jamin, od toho čeled Jaminitských, Jachin, od toho čeled Jachinitských, Nu26,13 Zare, od toho čeled Zareitských, Saul, od toho čeled Saulitských. Nu26,14 Tyto jsú čeledi z rodu Simeonova, jíchžto vešken počet byl jest XXti tisícóv a dvě stě. Nu26,15 Synové Gád po pokoleních jích: Sefon, od něhož čeled Sefonitských, Aggi, od toho čeled Aggitských, Suni, od toho čeled Sunitských, Nu26,16 Ozni, od toho čeled Oznitských, Her, od toho čeled Heritských, Nu26,17 Arod, od toho čeled Aroditských, Arihel, od toho čeled Arihelitských. Nu26,18 Tyto jsú čeledi Gád, jíchžto vešken počet byl jest XLti tisícóv a pět set. Nu26,19 Synové Judovi Her a Onan, jenž sta oba umřela v zemi kanaanské. Nu26,20 A byli sú synové Judovi po pokoleních jích: Sela, od něhož čeled Selaitských, Fares, od něhož čeled Faresitských, Zare, od něhož čeled Zareitských. Nu26,21 Jistě synové Faresovi: Ezrom, od něhož čeled Ezromitských, a Amul, od něhož čeled Amulitských. Nu26,22 Tyto jsú čeledi Judovy, jíchžto vešken počet byl jest LXXt tisícóv a pět set. Nu26,23 Synové Izacharovi po pokoleních jích: Chola, od něhož čeled Cholaitských, Fua, od něhož čeled Fuaitských, Nu26,24 Jasub, od něhož čeled Jasubitských, Semram, od něhož čeled Semramitských. Nu26,25 Tyto jsú pokolenie Izachar, jíchžto počet byl jest LXt a čtyři tisíce a tři sta. Nu26,26 Synové Zabulon po pokoleních jích: Sared, od něhož čeled Sareditských, Helon, od něhož čeled Helonitských, Jalel, od něhož čeled Jalelitských. Nu26,27 Tatoť jsú pokolenie Zabulonova, jíchžto počet byl jest LXt tisícóv a pět set. Nu26,28 Synové Jozefovi po pokoleních jích: Manasses a Efraim. Nu26,29 Z Manasses pošel jest Machir, od něhož čeled Machiritských. Machir zplodil jest Galaad, od něhož čeled Galaaditských. Nu26,30 Galaad měl jest dva syny: Hiezer, od něhož čeled Hiezeritských, a Elek, od něhož čeled Elechitských, Nu26,31 a Asrihel, od něhož čeled Azrihelitských, a Sechem, od něhož čeled Sechemitských, Nu26,32 a Semida, od něhož čeled Semidatských a Effer, od něhož čeled Efferitských. Nu26,33 A byl jest Effer otec Salfadóv, jenž synóv nemějieše, ale toliko dcery. jíchžto jsú tato jména: Maala a Noa a Egla a Melcha a Tersa. Nu26,34 Tyto jsú čeledi Manasse a počet jích dva a patdesát tisícóv a sedm set. Nu26,35 Ale synové Efraimovi po pokoleních jích byli sú títo: Sukala, od něhož čeled Sukalatských, Becher, od něhož čeled Becheritských, Tehu, od něhož čeled Tehenitských. Nu26,36 Potom syn Sukalóv byl jest Heran, od něhož čeled Heranitských. Nu26,37 Tatoť jsú pokolenie synóv Efraimových, jíchžto počet dva a XXXti tisícóv a pět set. Nu26,38 Títoť jsú synové Jozefovi po čeledech jích. Synové Benjamin v pokoleních svých: Bale, od něhož čeled Baleitských, Azbel, od něhož čeled Azbelitských, Ahiram, od něhož čeled Ahiramitských, Nu26,39 Sufam, od něhož čeled Sufamitských, Ufam, od něhož čeled Ufamitských.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).