[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<61v62r62v63r63v64r64v65r65v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

k boji před hospodinem a vám bude země poddána, dajte jím Galaad u vládařstvie. Nu32,30 Pakli by nechtěli jíti s vámi v zemi kanaanské, mezi vámi k přebývaní ať přijmú miesta. Nu32,31 Odpověděli sú synové Gád a synové Ruben: Jakož mluvil jest pán sluhám svým, tak učiníme. Nu32,32 Sami v ódění pójdeme před Pánem do země kanaanské a vládařstvie, jíž že sme přijeli za Jordánem, vyznáváme. Nu32,33 A tak Mojžieš dal jest synóm Gád a Ruben a polovici pokolení Manasse, syna Jozefova, královstvie Seonovo, krále amorejského, a královstvie Og, krále bazanského, i zemi jích s městy svými v ókol. Nu32,34 Protož udělali sú synové Gád Dibon a Astarot a Aver Nu32,35 a Rot, Sofan a Jazer, Getha Nu32,36 a Abech, Nembra a Bethauran města ohrazená a chlévy bravóm svým. Nu32,37 Ale synové Ruben vzdělali sú Ezebon a Eleale a Kariataim Nu32,38 a Nabo a Bameon, převrátivše jména, Sabama také, vzloživše jména městóm, kteráž sú udělali. Nu32,39 Ale synové Machir, syna Manasse, brali sú se do Galaad a zkazili sú je, zabivše Amorejského, přebyvatele jeho. Nu32,40 Protož dal jest Mojžieš zemi Galaad Machirovi, synu Manasse, jenž bydlil jest v ní. Nu32,41 A Jair, syn Manasse, odšel jest a osadil jest vesnice jeho, kteréž nazval jest Anot-Jair, to jest vsi Jair. Nu32,42 Nobe také šel jest a polapil jest Kanath s vesnicemi jeho a nazval jest je jménem svým Nobe.

XXXIII.

Nu33,1 Títoť jsú přiebytkové synóv izrahelských, kteříž vyšli sú z Éjipta po zástupiech svých v ruce Mojžiešově a Áronově, Nu33,2 kteréž popsal jest Mojžieš podlé stanóv miest, kteráž Páně přikázaním měniechu. Nu33,3 Tehdy šedše z Ramesse měsiece prvého patnáctý den měsiece prvnieho druhý den Beránka synové izrahelští v ruce vysoké, ano vidie všickni Ejiptští Nu33,4 a pohřebují prvorozené, kteréž bieše zbil Pán, neb i na boziech jích byl učinil pomstu. Nu33,5 Stany sú postavili v Sochot, Nu33,6 a z Sochot přišli sú do Etam, ješto jest v posledních krajinách púště. Nu33,7 Odtud vyšedše přišli sú proti Fiairoth, ješto patří k Beelsefon, a rozbili sú stany Nu33,8 po prostředce moře na púšť a chodivše tři dni po púšti Etam, postavili sú stany v Mara. Nu33,9 A šedše z Mara, přišli sú do Helim, kdežto biechu XIIt studnic vód a palm LXXt, a tu stany postavili, Nu33,10 ale i odtud vyšedše rozbili sú stany nad mořem Rudným. A šedše od moře Rudného, Nu33,11 stany postavili sú na púšti Sin, Nu33,12 odtud vyšedše přišli sú do Defea. Nu33,13 A šedše z Defeha postavili sú stany v Alís, Nu33,14 vyšedše z Alis v Rafidim rozbili sú stany, kdežto se vody lidu nedostalo ku pití. Nu33,15 A bravše se z Rafidim, postavili sú stany na púšti Sinai, Nu33,16 ale i s púště Sinai vyšedše přišli sú k hrobóm Žádosti. Nu33,17 A šedše z hrobóv Žádosti, postavili sú stany v Aserot Nu33,18 a z Aserot přišli sú do Rechma. Nu33,19 A bravše se z Rechma, stany postavili sú v Remmonfares. Nu33,20 Odtud vyšedše přišli sú do Lefna Nu33,21 a z Lefna stany postavili sú v Ressa. Nu33,22 Vyšedše z Ressa, přišli sú do Ceilata, Nu33,23 odtud šedše postavili sú stany na hóře Sefer, Nu33,24 vyšedše s hóry Sefer, přišli sú do Arada. Nu33,25 Odtud jdúce stany postavili sú v Maceloch Nu33,26 a šedše z Maceloch, přišli sú do Kaat, Nu33,27 z Kaat stany postavili sú v Thare. Nu33,28 Odtud vyšedše rozbili sú stany v Methcha Nu33,29 a z Methcha stany postavili sú v Esmona Nu33,30 a šedše z Esmona, přišli sú do Moseroth Nu33,31 a z Moseroth stany postavili sú v Banelakan Nu33,32 a vyšedše z Banelakan, přišli sú na hóru Gadgad. Nu33,33 Odtud šedše stany postavili sú v Hiecebata. Nu33,34 A z Hiecebata přišli sú do Ebrona Nu33,35 a z Ebrona stany postavili sú v Asiongeber. Nu33,36 Odtud bravše se přišli sú na púšť Sin, to jest Kades. Nu33,37 A vyšedše z Kades, stany postavili sú na hóře Or v posledních krajinách země Edom. Nu33,38 I vstúpil jest Áron kněz na hóru Or, když přikázal Pán, a tu jest umřel léta XLtého vyjitie synóv izrahelských z Éjipta měsiece pátého prvý den měsiece, Nu33,39 když jest byl let sto a XXIIImezcietma. Nu33,40 I uslyšal jest kananejský král Arad, kterýž přebýváše ku polodni v zemi kanaanské, že sú přišli synové izrahelští. Nu33,41 A bravše se s hóry Or, postavili sú stany v Salmona. Nu33,42 Odtud vyšedše přišli sú do Finon. Nu33,43 A šedše z Finon, stany postavili sú v Osoch Nu33,44 a z Ósoch přišli sú do Jeabarim, ješto jest v krajinách moabitských. Nu33,45 A bravše se z Jeabarim, rozbili sú stany v Dibongad. Nu33,46 Odtud vyšedše stany postavili sú v Helmondeblataim. Nu33,47 Vyšedše z Helmondeblataim, přišli sú k horám Abarim proti Nabo. Nu33,48 A šedše s hór Abarim, přišli sú ku polém moabským nad Jordánem proti Jericho Nu33,49 a tu sú stany postavili ot Betsimon až do Belsachim na rovnějších miestech moabských. Nu33,50 Kdežto mluvil jest Pán k Mojžiešovi: Nu33,51 Přikaž synóm izrahelským

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).