[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<44r44v45r45v46r46v47r47v48r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izrahelských a dieš k ním: Svatí buďte, neb já [svatý jsem,]text doplněný editorem pán bóh váš. Lv19,3 Jeden každý otce i mateře své se boj. Sobot mých ostřiehajte. Já pán bóh váš. Lv19,4 Neroďte se obraceti k modlám ani bohóv slitých učiníte sobě. Já pán bóh váš. Lv19,5 Jestliže byšte obětovali obět pokojných věcí hospodinu, aby byl ukrocen, Lv19,6 toho dne, kteréhož by byla obětována, jiesti budete jí i druhého dne, a což by koli ostatnieho bylo do dne třetieho, ohněm spálíte. Lv19,7 Jed li by kto po dvú dní z nie, prokletý bude a nemilostivostí vinen. Lv19,8 Ponese nepravost svú, neb svatého Páně poškvrnil jest, a zahyne duše ta z prostředka lidu svého. Lv19,9 Když budeš žieti obilé země tvé, nepřižneš až do svrchku země ani zóstávajících klasóv sbierati budeš Lv19,10 ani [u]text doplněný editorem vinnici tvé hrozencóv i zrn padajících shromažďovati budeš, ale chudým a pocestným k sbieraní necháš. Já pán bóh váš. Lv19,11 Neučiníte krádeže ani budete lháti ani oklamá jeden každý bližnieho svého. Lv19,12 Nebudeš křivě přísahati ve jménu mém ani poškvrníš jména boha tvého. Já Pán. Lv19,13 Neučiníš křivdy bližniemu tvému ani mocí utiskneš jeho. Nezóstane mzda nájemníka tvého u tebe až do jitra. Lv19,14 Nebudeš láti hluchému ani před slepým položíš úrazu, ale budeš se báti pána boha tvého, neb já jsem Pán. Lv19,15 Neučiníš, což nepravého jest, ani nespravedlivě súditi budeš. Nebudeš patřiti na osobu chudého ani ctíti budeš obličeje mocného. Spravedlivě suď bližniemu tvému. Lv19,16 Nebudeš hánce a repták v lidech. Nestaneš proti krvi bližnieho tvého. Já Pán. Lv19,17 Nebudeš nenáviděti bratra tvého v srdci tvém, ale zjevně treskci jej, aby neměl nad ním hřiechu. Lv19,18 Nehledaj pomsty aniž budeš pamětliv na křivdu měštěnínóv tvých. Milovati budeš přietele tvého jako se samého. Já Pán. Lv19,19 Ostřiehajte zákonóv mých. Hovadóm tvým nekážeš se scházeti s jiného rodu hovady. Pole nebudeš sieti rozličným semenem. Rúchem, kteréž ze dvého tkáno jest, nebudeš se obláčiti. Lv19,20 Člověk jestliže by spal s ženú snitím semene, ješto by byla dievka také šlechtična, avšak mzdú nevykúpena ani svobodú darována, bita budeta oba a neumřeta, neb jest nebyla svobodna. Lv19,21 Ale za vinu svú obětovati bude hospodinu ke dveřóm stánku svědectvie skopce. Lv19,22 A bude se modliti zaň kněz a za vinu jeho před hospodinem a slituje se nad ním a odpuštěn bude jemu hřiech. Lv19,23 Když vejdete do země a štěpovali byšte v ní dřievie ovocné, otejmete pupence jích. Jabloně, kteréž plod vydávají, nečisté budú vám ani budete jiesti s ních. Lv19,24 Ale čtvrtého léta všeliké ovoce jích posvěceno bude chvalitebné hospodinu. Lv19,25 A pátého léta jiesti budete ovoce, sbierajíce jablka, kteréž vydávají. Já pán bóh váš. Lv19,26 Nebudete jiesti [masa]text doplněný editorem se krví. Nebudete kúzliti ani zachovávati snóv Lv19,27 ani na okrúhlo budete stříci kštici ani holiti budete brady Lv19,28 a nad mrtvým nebudete řezati těla vašeho ani znamení kterých a jiezvení učiníte sobě. Já Pán. Lv19,29 Nepokládaj v kurevstvie dcery tvé, ať se země nepoškvrní a naplněna byla by hřiechu. Lv19,30 Sobot mých ostřiehajte a svatyně mé se bojte. Já Pán. Lv19,31 Nenakloníte se k čarodějníkóm ani od kúzedlníkóv čeho zpytujte, abyšte se poškvrnili skrze ně. Já pán bóh váš. Lv19,32 Před šedivú hlavú povstaň a cti osobu starého a boj se pána boha tvého. Já jsem Pán. Lv19,33 Přebýval li by příchozí v zemi vaší a bydlil by mezi vámi, nehanějte jeho Lv19,34 ale buď mezi vámi jako odtud rozený a milovati ho budete jako samy se, neb ste byli i vy příchozie v zemi ejiptské. Já pán bóh váš. Lv19,35 Neroďte činiti nic nepravého v súdu, v loktu, v váze, v mieře. Lv19,36 Závažie spravedlivá a rovné buďte váhy, spravedlivý čber a rovná měřice. Já pán buoh váš, jenž sem vyvedl vás z země ejiptské. Lv19,37 Ostřiehajte všech přikázaní mých a všech súdóv a čiňte je. Já Pán.

XX. kapitola

Lv20,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv20,2 Tyto věci mluv synóm izrahelským: Člověk z synóv izrahelských i z příchozích, kteříž bydlé v Izraheli, dal li by kto z semene svého modle Moloch, smrtí umři. Lid zemský ukamenuje jej Lv20,3 a já položím tvář mú proti němu a podřeži jej z prostředka lida mého, protože by dal z semene svého Moloch a poškvrnil svatyně mé a zprznil jméno svaté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).