[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<45v46r46v47r47v48r48v49r49v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

šrám maje nebo neštovice neb svrab nebo lišej, nebudete obětovati jích hospodinu ani zapálíte z ních na oltáři Páně. Lv22,23 Vola i ovci, ucho a ocas odetnúc dobrovolně obětovati móž, ale slibu z těch věcí plniti nemóž. Lv22,24 Všeliké dobytče, ješto nebo zetřeného nebo ztlučeného nebo uťatého a odjatého stroje jest, nebudete obětovati hospodinu a v zemi vaší toho ovšem neučiníte. Lv22,25 Z ruky cizozemce nebudete obětovati chlebóv bohu vašemu i cožkoli jiného dáti chtěl by, neb porušené a poškvrněné sú všecky věci, nepřijmeš jích. Lv22,26 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv22,27 Vól, ovce i koza když by se urodili, sedm dní budú pod vymenem mateře své. Osmý den i potom obětovati se mohú hospodinu, Lv22,28 leč ten vól, leč ovce nebudú obětováni jednoho dne s plodem svým. Lv22,29 Budete li obětovati obět za diek činěnie hospodinu, aby mohl býti ukrocen, Lv22,30 téhož dne jiesti budete jí, nezóstane ničehož do jitra druhého dne. Já Pán. Lv22,31 Ostřiehajte přikázaní mých a čiňte je. Já Pán. Lv22,32 Nepoškvrňujte jména mého svatého, abych posvěcen byl v prostředce synóv izrahelských. Já Pán, jenž posvěcuji vás Lv22,33 a vyvedl sem z země ejiptské, abych vám byl za boha, Já Pán.

XXIII

Lv23,1 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv23,2 Mluv k synóm izrahelským a dieš k ním: Títoť jsú dnové Páně, kteřéž nazývati budete svaté. Lv23,3 Šest dní budete činiti dielo, deň sedmý, že soboty odpočinutie jest, nazván bude svatý, všelikého diela neučiníte v něm. Sobota Páně jest ve všech přiebytciech vaších. Lv23,4 Protož títo jsú dnové Páně svatí, kteréž slaviti máte časy svými. Lv23,5 Měsiece prvého XIIIItý den měsiece toho k večeru Beránek Páně jest Lv23,6 a XVtý deň měsiece toho slavnost přesnic Páně jest. Sedm dní přesnice jiesti budete, Lv23,7 deň prvý bude vám slavný i svatý, všelikého diela služebného neučiníte v něm. Lv23,8 Ale obětovati budete obět ustavičnú hospodinu šest dní, ale deň sedmý bude slavnější i světější a nižádného služebného diela neučiníte v něm. Lv23,9 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv23,10 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním. Když vejdete do země, kterúž já dám vám, a žieti budete obilé, ponesete snopy z klasóv prvotin žni vašie ke knězi, Lv23,11 jenž pozdvihne snópku před hospodinem, aby vzácný byl za vás. Druhého dne soboty i posvětí jeho Lv23,12 a téhož dne, kteréhož snop se posvěcuje, zabit bude beránek nepoškvrněný roční v zápalnú obět Páně Lv23,13 a mokré oběti obětovány budú s ním, dvě desetině běli pokropené olejem v zápal Páně a u vóni přechutnú, mokré oběti také, vína čtvrtá čést hin. Lv23,14 Chleba i pražmy i krup nebudete jiesti z óbilé až do dne, kteréhož obětovati budete z něho pánu bohu vašemu. Přikázanie jest věčné v národech vaších i všem přébytkóm vaším. Lv23,15 Protož počtete ot druhého dne soboty, v němž obětovali ste snop prvotin, sedm týdnóv plných Lv23,16 až do druhého dne vyplněnie týdna sedmého, to jest patdesát dnóv, a tak obětovati budete obět novú hospodinu Lv23,17 ze všech přébytkóv vaších, chleby prvotin dva ze dvú desetin běli kvašené, kteréž upečete v prvotiny hospodinu. Lv23,18 A obětovati budete [s]text doplněný editorem chleby sedm beránkóv nepoškvrněných ročních a telce z stáda jednoho a skopce dva, i budú v zápalnú obět s mokrými obětmi svými u vóni přechutnú hospodinu. Lv23,19 Učiníte i kozla za hřiech a dva beránky ročnie oběti pokojných věcí. Lv23,20 A když pozdvihne jích kněz s chleby prvotin před hospodinem, dostanú se k úžitku jeho Lv23,21 i nazóvete ten den přeslavný i přesvatý, všelikého diela služebného neučiníte v něm, za utvrzenie zákona věčného bude ve všech přiebytciech i národech vaších. Lv23,22 A když žieti budete obilé země vašie, nebudete přižinovati jeho až do země ani zuostávajících klasóv sbierati budete, ale chudým a pocestným necháte jích. Já pán bóh váš. Lv23,23 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv23,24 Mluv synóm izrahelským: Měsiece sedmého první den měsiece bude vám sobota pamětlivá, zvučiece v trúby, a nazvána bude svatá. Lv23,25 Všelikého diela služebného neučiníte v ní a obětovati budete zápalnú obět hospodinu. Lv23,26 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv23,27 Desátý deň měsiece tohoto sedmého deň očištěnie bude přeslavný a nazván bude svatý, i trýzniti budete duše váše v něm a obětovati budete zápalnú obět hospodinu, Lv23,28 všelikého diela

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).