[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<42r42v43r43v44r44v45r45v46r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

takež i za vinu ke knězi příslušie obět, svatá svatých jest. Lv14,14 A vezme kněz z krve oběti, ješto obětována jest za vinu, položí na kraji ucha pravého toho, ktož očišťuje se, a na palce ruky pravé i nohy Lv14,15 a z měřice oleje pustí na ruku jeho levú Lv14,16 a omočí prst pravý v něm a pokropí sedmkrát proti hospodinu. Lv14,17 A to, což ostatnieho jest oleje v levé ruce, vlé na kraj ucha pravého jeho, ktož se očišťuje, a na palce ruky i nohy pravé a na krev, ješto prolita jest za hřiech, Lv14,18 i na hlavu jeho. Lv14,19 A bude prositi zaň před hospodinem a učiní obět za hřiech. Tehdy obětovati bude zápalnú obět Lv14,20 a položí jí na oltáři s mokrými obětmi jích, i bude člověk řádně očištěn. Lv14,21 Pakli chudý jest a nemóže ruka jeho nalézti, které věci řečeny jsú, vezme beránka za vinu k óbětovaní, aby prosil zaň kněz, a desátú čést běli pokropené olejem v óbět a oleje měřici Lv14,22 a dvě hrdlici nebo dvé holúbátek, z níchžto jedno aby bylo za hřiech a druhé v zápalnú obět. Lv14,23 A obětovati je bude osmý deň očištěnie svého knězi ke dveřóm stánku svědectvie před hospodinem, Lv14,24 jenž přijma beránka za hřiech a měřici oleje, zdvihne spolu. Lv14,25 A obětuje beránka, z krve jeho položí na kraji ucha pravého toho, ktož se očišťuje, a na palce ruky jeho i nohy pravé, Lv14,26 ale oleje čést pustí na ruku jeho levú, Lv14,27 v němž omoče prst pravé ruky, pokropí sedmkrát proti hospodinu Lv14,28 a dotkne se kraje pravého ucha jeho, ktož se očišťuje, a palce ruky i nohy pravé na miestě krve, kteráž vylita jest za hřiech. Lv14,29 Ale ostatní čést oleje, ješto jest v levé ruce, pustí na hlavu očištěného, aby ukrotil zaň hospodina, Lv14,30 a hrdlici nebo holúbě obětovati bude, Lv14,31 jedno za vinu a druhé v zápalnú obět s mokrými obětmi. Lv14,32 Toť jest obět malomocného, kterýž nemóž mieti všech věcí k óčištění svému. Lv14,33 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi řka: Lv14,34 Když vejdete do země kananejské, kterúž já dám vám u vládařstvie, byla li by rána malomocenstvie v domiech, Lv14,35 pójde, jehožto jest dóm, zvěstuje knězi a die: Jako rána malomocenstvie vidí mi se býti v domu mém. Lv14,36 A on přikáže, aby vynesli všecky věci z domu prvé, než by všel veň, a viděl, bylo li by malomocenstvie, aby nebyly všecky věci, které v domu jsú. I vejde potom, aby opatřil domové malomocenstvie. Lv14,37 A když by viděl na stěnách jeho jako dolíky bledosti nebo červenosti nesličné a nižšie svrchku jiného, Lv14,38 vyjde ze dveří domových a ihned zavře jej za sedm dní. Lv14,39 A vrátě se sedmý deň, opatří jej. Nalezne li rósti malomocenstvie, Lv14,40 káže vyvrci kamenie, na níchžto malomocenstvie jest, a zavrže je za město na nečisté miesto Lv14,41 a dóm sám vystrúhati vnitř v ókol a rosypati prach strúhanie z miesta na miesto nečisté Lv14,42 a kamenie jiné zase položiti za ty, kteříž by byli vyňati, a hlinú jinú mazati dóm. Lv14,43 A pakli by když jest vyvrženo kamenie a prach vynesen a jinú zemí pomazán, Lv14,44 vejda kněz viděl navrácené malomocenstvie a stěny zkropeny poškvrnami, malomocenstvie jest trvajície a nečistý dóm, Lv14,45 kterýžto ihned zrušie a kamenie jeho i drva i vešken prach vyvrhú ven z města na miesto nečisté. Lv14,46 Ktož by všel do domu, kdyžto zavřien jest, nečist bude až do večera. Lv14,47 A ktož by v něm spal a jedl by cožkolivěk, omyje rúcho své. Lv14,48 Pakli by vejda kněz viděl malomocenstvie, ano neroste v domu, když podruhé zmazán jest, očistí jej navrácený k zdraví. Lv14,49 A v óčištění jeho vezme dva vrabce a dřevo cedrové a červenú nitku a yzop. Lv14,50 A obětuje jednoho vrabce v órudí hliněném nad vodami živými, Lv14,51 vezme dřevo cedrové a yzop a červenec a vrabec živý i omočí všecky věci v krvi vrabce obětovaného i na vodách živých. A pokropí domu sedmkrát Lv14,52 a očistí jej tak ve krvi vrabcové, jako u vodách živých a u vrabci živém a dřevu cedrovém a v yzopu i v červenci. Lv14,53 A když by pustil vrabce zaletěti na pole svobodně, modliti se bude za dóm a správně bude očištěn. Lv14,54 Tentoť jest zákon všelikého malomocenstvie a raněnie Lv14,55 malomocenstvím rúcha i domóv, Lv14,56 šrámu i vymietajících neštovic, stkvúcie poškvrny a v rozličné tvářnosti barev proměněných, Lv14,57 aby mohlo vidieno býti, kterého času čisto co nebo nečisto by bylo.

XV kapitola

Lv15,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi řka: Lv15,2 Mluvte synóm izrahelským a řcete jím: Muž, kterýž trpí vyplývanie semene, nečist

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).