[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<42v43r43v44r44v45r45v46r46v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bude. Lv15,3 A tehdy súzen bude tomu hřiechu podležeti, když po vše časy přídržeti se bude těla jeho a přirostl by mrzký pot. Lv15,4 Všeliké lože, na němž by spal, nečisto bude. A kdež by koli seděl, Lv15,5 ač kto z lidí dotekl by se lože jeho, omyje rúcho své a sám umyje se vodú, nečist bude až do večera. Lv15,6 Sede li, kde jest on seděl, i on zmyje rúcho své a umyje se vodú, nečist bude až do večera. Lv15,7 Kto by se dotekl těla jeho, umyje rúcho své i sám umyje se vodú, nečist bude až do večera. Lv15,8 Vyvrhl li by slinu takový člověk na toho, ktož čist jest, zmyje rúcho své, a umyje se vodú, nečist bude až do večera. Lv15,9 Sedlo, na němž by seděl, nečisté bude Lv15,10 i což by koli pod ním bylo, ktož tok semene trpí, poškvrněno bude až do večera. Ktož by nesl něco těch věcí, omyje rúcho své a sám se umyje vodú, nečist bude až do večera. Lv15,11 Všeliký, jehož by dotekl, ktož takový jest neumyv prvé rukú, omyje rúcho své a omyt jsa vodú, nečist bude až do večera. Lv15,12 Orudie hliněné, kteréhož by se dotekl, rozbito bude, ale orudie dřevěné umyto bude vodú. Lv15,13 Byl li by uzdraven, ktož takovú nemoc trpí, počte sedm dní po očištění svém a omyje rúcho své i všecko tělo u vodách živých, bude čist. Lv15,14 A deň osmý vezme dvě hrdlici nebo dvě holúbětě a přijde před obličej Páně ke dveřóm stánku svědectvie i dá je knězi, Lv15,15 jenž učiní jedno za hřiech a druhé v zápalnú obět. I bude prositi zaň před hospodinem, aby byl očištěn od toku semene svého. Lv15,16 Muž, od něhožto vycházie siemě scházenie ženského, umyje vodú všecko tělo své a nečist bude až do večera. Lv15,17 Rúcho a kóži, kterúž by měl, umyje vodú a nečist bude až do večera. Lv15,18 Žena, s nížto by se sšel, omyje se vodú a nečista bude až do večera. Lv15,19 Žena, kteráž v navrácení měsiece trpí tok krve, sedm dní odlúčena bude. Lv15,20 Všeliký, ktož by se jie dotekl, nečist bude až do večera. Lv15,21 A na čem by spala nebo seděla ve dnech odlúčenie svého, poškvrněno bude. Lv15,22 Kto by se dotknul lože jejieho, omyje rúcho své a omyt jsa vodú, poškvrněn bude až do večera. Lv15,23 Všelikého orudie, na němž by ona seděla, ktožkoli by se dotekl, omyje rúcho své a omyt sa vodú poškvrněn bude až do večera. Lv15,24 Sšel li by se s ní muž času krve nemoci jejie, nečist bude za sedm dní a všeliká postele, na nížto by spal, poškvrněna bude. Lv15,25 Žena, kteráž trpí mnohé dni tok krve ne v času nemoci ženské nebo kteráž po nemoci ženské krví téci nepřestává, dokavádž podleží tomu trpení, nečista bude, jako by byla v času nemoci ženské. Lv15,26 Všeliká postele, na níž by spala, i orudie, na němž by seděla, poškvrněno bude. Lv15,27 Ktož by koli dotekl se jie, omyje rúcho své a sám omyt jsa vodú, nečist bude až do večera. Lv15,28 Pakli by stala krev a téci přestala, otečte sedm dní očištěnie svého Lv15,29 a osmý den obětovati bude za se knězi dvě hrdlici nebo dvé holúbátek ke dveřóm stánku svědectvie, Lv15,30 jenž jedno učiní za hřiech a druhú v zápalnú obět, i bude prositi za ní před hospodinem a za tok nečistoty jejie. Lv15,31 Protož učiti budete syny izrahelské, aby se varovali nečistot a aby nezemřeli v poškvrněních svých, když by poškvrnili stánek mój, ješto jest mezi ními. Lv15,32 Totoť jest zákon toho, ktož trpí tok semene a ktož se poškvrňuje scházením ženským Lv15,33 a která časóv nemoci ženské odlúčena bývá nebo která ustavičnú teče krví, a člověka, kterýž by spal s ní.

XVI kapitola

Lv16,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi po smrti dvú synóv Áronovú, kdyžto obětujíce oheň cizí zahubena sta, Lv16,2 i přikázal jest jemu řka: Mluv k Áronovi, bratru tvému, aby každý čas nevcházel do svatyně, ješto jest mezi oponú před modlitebnú, jížto se přikrývá archa, aby neumřel, neb v óblace zjevím se nad modlitebnú, Lv16,3 leč tyto věci napřed by učinil: Telcě obětovati bude za hřiech a skopce v zápalnú obět, Lv16,4 v sukni lněnú se obleče, rúšcem lněným hanbu přikryje, opásán bude páscem lněným, čepici lněnú vstaví na hlavu. Tatoť jsú rúcha svatá, v něžto ve všecky, když se umyje, oblečen bude. Lv16,5 A přijme ode všeho množstvie synóv izrahelských dva kozly za hřiech a jeden skopec v zápalnú obět. Lv16,6 A když obětoval by telce a modlil se za se i za dóm svój, Lv16,7 dvěma kozloma státi káže před hospodinem ve dveřech stánku svědectvie Lv16,8 a pustě na oba los, jeden hospodinu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).