[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<43v44r44v45r45v46r46v47r47v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vítěznú, Lv17,9 a ke dveřóm stánku svědectvie nepřivedl by jie, aby obětována byla hospodinu, zahyne z lidu svého. Lv17,10 Člověk všeliký z domu izrahelského i z příchozích, kteříž putují mezi vámi, bude li jiesti krev, zatvrdím tvář mú proti duši té a zatratím jeho z lidu svého, Lv17,11 neb duše těla v krvi jest a já dal sem jí vám, abyšte na oltáři mém očišťovali za duše váše a krev za vinu duše aby byla. Lv17,12 Protož sem řekl synóm izrahelským: Všeliká duše z vás nebude jiesti krve ani z příchozích, kteříž putují mezi vámi. Lv17,13 Člověk kterýžkoli z synóv izrahelských a příchozích, kteříž putují u vás, když by lovem nebo číhaním popadl zvěře nebo ptáka, jíchžto požívati slušné jest, prolí krev jeho a zakrý jí zemí, Lv17,14 neb duše všeliíkého těla v krvi jest. Protož sem i řekl synóm izrahelským: Krve všelikého těla nebudete jiesti, neb duše těla ve krvi jest, a ktož by koli jedl jí, zahyne. Lv17,15 Duše, kteráž by jedla mrlinu nebo od zvěři popadené, tak z odtud rodilých jako z příchozích, omyje rúcho své i sám se vodú a poškvrněn bude až do večera a tiem řádem čist aby byl. Lv17,16 Pakli by neumyl rúcha svého nebo těla, ponese nepravost svú.

XVIII

Lv18,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv18,2 Mluv synóm izrahelským a dieš k ním: Já pán bóh váš. Lv18,3 Podlé obyčeje země ejiptské, v niežto ste přebývali, nebudete činiti, a podlé obyčeje krajiny kananejské, do kteréž já vás uvedu, nebudete dělati ani v poklonciech jích choditi budete. Lv18,4 Činiti budete súdy mé a přikázanie zachováte a choditi budete v ních. Já Pán bóh váš. Lv18,5 Ostřiehajte zákonóv mých i súdóv, kteréž čině člověk živ bude v ních. Já Pán. Lv18,6 Všeliký člověk k bližnie krve své nepřistúpaj, aby nezjevil mrzkosti jejie. Já Pán. Lv18,7 Mrzkosti otce tvého a mrzkosti mateře tvé neodkryješ, mátě tvá jest, nezjevíš ohyzdy jejie. Lv18,8 Mrzkosti ženy otce tvého neodkryješ, neb ohyzda otce tvého jest. Lv18,9 Mrzkosti sestry své z ótce nebo z mateře, ješto doma nebo vně urodila se jest, nezjevíš. Lv18,10 Mrzkosti dcery syna tvého nebo vnučky ze dcery nezjevíš, neb mrzkost tvá jest. Lv18,11 Mrzkosti dcery ženy otce tvého, kterúž jest porodila otci tvému a jest sestra tvá, nezjevíš. Lv18,12 Ohyzdy sestry otce tvého neodkryješ, neb tělo jest otce tvého. Lv18,13 Mrzkosti sestry mateře tvé nezjevíš, protože by bylo tělo mateře tvé. Lv18,14 Mrzkosti bratra otce tvého nezjevíš ani přistúpíš k ženě jeho, ješto tobě příbuzenstvím spojena jest. Lv18,15 Mrzkosti nevěsty tvé nezjevíš, neb žena syna tvého jest, ani odkryješ ohavnosti jejie. A ženy bratra svého nižádný nepojímaj. Lv18,16 Mrzkosti ženy bratra tvého nezjevíš, neb ohyzda bratra tvého jest. Lv18,17 Mrzkosti sestry ženy tvé a syna jejieho nezjevíš. Dcery syna jejie i dcery dceře jejie nevezmeš, aby zjevil ohavnost její, nebo tělo jejie jsú a takové snitie smilstvie příbuznosti jest. Lv18,18 Sestry ženy tvé k smilství s ní nevezmeš ani zjevíš mrzkosti jejie, dokavádž jest ona živa. Lv18,19 K ženě, ješto trpí ženskú nemoc, nepřistúpíš ani zjevíš mrzkosti jejie. Lv18,20 S ženú bližnieho tvého nesejdeš se ani semene smiešením poškvrníš se. Lv18,21 Z semene tvého nedáš, aby posvěceno bylo modle Moloch, ani poškvrníš jména boha tvého. Já Pán. Lv18,22 S samcem nesmiesíš se snitím ženským, neb ohavnost jest. Lv18,23 Se všelikým dobytčetem nesejdeš se ani se poškvrníš s ním. Žena nepodloží se dobytčeti ani se smiesí s ním, neb stydký hřiech jest. Lv18,24 Ani se poškvrnijte ve všech těch věcech, jímižto poškvrněni jsú všickni národové, kteréž já vyvrhu před obličejem vaším Lv18,25 a jímižto jest poškvrněna země, jíchžto já hřiechy navštievím, aby vyvrhla bydlitele jejie. Lv18,26 Ostřiehajte zákonóv mých a súdóv mých a nečiňte ze všech ohavností těchto tak odtud rozený jako host, ješto putuje u vás Lv18,27 neb všecky prokletiny tyto činili sú bydlitelé země, kteřížto sú byli před vámi, a poškvrnili sú [jí]text doplněný editorem. Lv18,28 Protož varujte se, aby i vás též nevyvrhla, když byšte rovné věci jím činili, jakož jest vyvrhla národ, kterýž jest byl před vámi. Lv18,29 Všeliká duše, kteráž by činila ohavností těchto cožkoli, zahyne z prostředka lidu svého. Lv18,30 Ostřiehajte přikázaní mých a neroďte činiti, které věci činili sú tí, kteří sú byli před vámi, a nepoškvrnijte se v ních. Já pán bóh váš.

XIX

Lv19,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv19,2 Mluv ke všemu zástupu synóv izrahelských

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).