[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<49r49v50r50v51r51v52r52v53r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bojovníkóv jeho tři a padesát tisícóv a čtyři sta. Nu2,31 Všickni, ktož zečteni sú v staniech Dan, byli sú sto patdesát sedm tisícóv a šest set a najposlednější pójdú. Nu2,32 Tento počet synóv izrahelských po domiech národóv jích a po pluciech rozděleného zástupu tři a šest set tisícóv a pět set a padesát. Nu2,33 Ale levitové nejsú počteni mezi syny izrahelskými, neb tak přikázal jest hospodin Mojžiešovi. Nu2,34 Učinili sú synové izrahelští podlé všech věcí, kteréž přikázal bieše hospodin. Stany rozbíjeli sú po zástupiech svých a šli sú po čeledech a domiech otcóv svých.

III.

Nu3,1 Totoť jsú národové Áronovi a Mojžiešovi v deň, v kterýž jest mluvil hospodin k Mojžiešovi na hóře Sinai, Nu3,2 a tato jména synóv Áronových: prvorozený jeho Nadab, potom Abin a Eleazar a Ithamar. Nu3,3 Tato jména sú synóv Áronových kněží, kteříž pomazáni sú a jíchžto naplněně a posvěceně sta ruce, aby kněžstvie požívali. Nu3,4 Umřeli sú Nadab a Abin, když sú obětovali oheň cizí před obličejem Páně na púšti Sinai, bez synóv i požívali sú kněžstvie Eleazar a Ithamar před Áronem, otcem svým. Nu3,5 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu3,6 Otděl pokolenie Levi a kaž státi před obličejem Árona kněze, aby jemu přisluhovali a bděli Nu3,7 a chovali, cožkoli k službě příslušie množstvie před stánkem svědectvie, Nu3,8 aby ostřiehali nádobie stánkového, slúžiece v přisluhování jeho. Nu3,9 A dáš darem levity Nu3,10 Áronovi a synóm jeho, jímžto otdáni sú od synóv izrahelských. Ale Árona a syny jeho ustavíš nad službú kněžstvie. Cizí, kto by ku posluhování přistúpil, umře. Nu3,11 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu3,12 Jáť sem vzal levity od synóv izrahelských za všeliké prvorozené, ješto otvierá materník v synech izrahelských. I budú levitové moji, Nu3,13 neb mé jest každé prvorozené. Jakž sem zbil prvorozené v zemi ejiptské, posvětil sem sobě, cožkoli prvnieho se narodí v Izraheli od člověka až do dobytčete, moji jsú. Já Pán. Nu3,14 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi na púšti Sinai řka: Nu3,15 Zečti syny Levi po domiech otcóv jích i po čeledech, všelikého samce od jednoho měsiece a nad to. Nu3,16 Zčetl jest Mojžieš, jakož přikázal bieše hospodin, Nu3,17 i nalezeni sú synové Levi po jméniech svých Gerson a Kaat a Merari. Nu3,18 Synové Gerson Lebin a Semei. Nu3,19 Synové Kaat Amram a Jesaar, Ebron a Oziel. Nu3,20 Synové Merari Mooli a Musi. Nu3,21 Z Gersona byle sta čeledi dvě: Lebnitika a Semeitika, Nu3,22 jíchžto zečten jest lid plodu samcového od jednoho měsiece a nad to sedm tisícóv a pět set. Nu3,23 Tí za stánkem rozbíjeti budú stany své na puolnoci Nu3,24 pod kniežetem Heliasaf, synem Jahel. Nu3,25 A budú mieti bděnie v óstřiehaní v stánku svědectvie, Nu3,26 samého stánku i pokrytie jeho, opony, ješto se táhne před dveřmi střechy svědectvie, a opon siencových a opony také, ješto se přivěšuje u vjití sience stánkové, a cožkoli k řádu oltáře příslušie, provazóv stánkových i všech nádob potřebných jeho. Nu3,27 Rodina Kaat bude mieti lidi amramitské a gesaaritské a ebronitské a ozielitské. Tytoť jsú čeledi Kaatitarských zečtené po jménách svých, Nu3,28 všickni rodu samcového od jednoho měsiece a nad to osm tisícóv a šest set. A budú mieti bděnie v óstřiehaní svatyně Nu3,29 a stany své roztepú ku polednie straně. Nu3,30 A knieže jích bude Elisafan, syn Ozihelóv, Nu3,31 a budú ostřéhati archy a stolu i sviecna, oltářóv i nádob svatyně, v níchžto se přisluhuje, i opony i všelikého takového nádobie. Nu3,32 Ale [knieže]text doplněný editorem kniežat levitských Eleazar, syn Árona kněze, bude nad strážnými bděnie v óstřiehaní svatyně. Nu3,33 Ale i z Merari budú lidé moolitští a musitští, zečteni po jménech svých, Nu3,34 všickni rodu mužského od jednoho měsiece a nad to šest tisícóv a dvě stě. Nu3,35 Knieže jích Surihel, syn Abiahielóv. Na pólnočnie straně stany roztepú. Nu3,36 Budú stráží jích dcky stánkové a sochorové i slúpové i podstavkové jích i všecky věci, kteréž k službě takové příslušejí, Nu3,37 i slúpové sience v ókol s podstavky svými i kolkové s provázky. Nu3,38 Stany své roztepú před stánkem slibu, to jest ke vzchodu slunečné strany, Mojžieš a Áron s syny svými majíce stráži svatyně uprostřed synóv izrahelských. Ktožkoli přistúpil by cizí, umře. Nu3,39 Všickni levitové, kteréž jest zčetl Mojžieš a Áron podlé přikázanie Páně po čeledech svých v rodu mužském od měsiece jednoho a nad to, byli sú dvadceti a dva tisíce. Nu3,40 I vece hospodin k Mojžiešovi: Počti prvorozené rodu mužského z synóv izrahelských od měsiece jednoho a nad to, i budeš mieti summu jích. Nu3,41 A vezmeš levity mně za každé prvorozené synóv izrahelských, já jsem Pán. I dobytčata jích za všeliké prvorozené dobytčat synóv izrahelských. Nu3,42 Zčetl jest Mojžieš, jakož přikázal bieše hospodin, prvorozené

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).