[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<48v49r49v50r50v51r51v52r52v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jmény všech ot XXtého léta a nad to všickni, kteříž sú mohli k bojóm jíti, Nu1,35 Nu1,36 Nu1,37 třidceti a pět tisícóv a čtyři sta. Nu1,38 Z synóv Dan po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú jmény všech ot XXtého léta a nad to všickni, kteříž možiechu k bojóm jíti, Nu1,39 dva a LXt tisícóv a sedm set. Nu1,40 Z synóv Asser po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú po jménách všech ot XXtého léta a nad to všickni, kteříž možiechu k bojóm jíti, Nu1,41 jeden a čtyřidceti tisícóv a pět set. Nu1,42 Z synóv Neptalim po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú jmény všech ot XXtého léta a nad to všickni, kteříž možiechu k bojóm jíti, Nu1,43 tři a padesát tisícóv a čtyři sta. Nu1,44 Títo jsú, kteréžto zečtli sú Mojžieš a Áron, XIIt kniežat izrahelských všecky po domiech a po čeledech svých. Nu1,45 ot XXtého léta a nad to, ješto možiechu k bojóm jíti, Nu1,46 šest set tisícóv a padesát. Nu1,47 Ale levité v pokolení čeledí svých nejsú počítáni s ními. Nu1,48 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu1,49 Pokolenie Levi neroď počítati ani pokládaj summy jích s syny izrahelskými, Nu1,50 ale ustav je nad stánkem svědectvie, všecka orudie jeho a cožkoli ku posvátným obyčejóm příslušie. Oní ponesú stánek i všecky nádoby potřebné jeho a budú v službě a v ókolí stánku budú rozbíjeti stany své. Nu1,51 A když by jíti měli, složie levitové stánek, a když stany mají rozbíjeti, zdvihnú. Ktožkoli přistúpil by z cizích, bude zabit. Nu1,52 A rozbíjeti budú stany synové izrahelští jeden každý po pluciech a hluciech i zástupu svém. Nu1,53 Ale levitové v ókol stánku roztepú stany, aby nebylo rozhněvánie nad množstvím synóv izrahelských, a budú bdieti na strážích stánku svědectvie. Nu1,54 Tehdy učinili sú synové izrahelští podlé všech věcí, kteréž přikázal bieše hospodin Mojžiešovi.

Kapitola II

Nu2,1 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi řka: Nu2,2 Všickni po zástupiech znamenie a korúhvě i po domiech rodóv svých stany roztepú synové izrahelští v ókol stánku svědectvie. Nu2,3 Na vzchod slunce Judas postaví stany po pluciech zástupu svého a bude knieže synóv jeho Naason, syn Aminadabóv, Nu2,4 a všecka z rodu jeho summa bojujících čtyři a sedmdesát tisícóv a šest set. Nu2,5 Podlé něho rozbili sú stany z pokolenie Izachar, jíchžto knieže byl jest Natanael, syn Suar, Nu2,6 a vešken počet bojovníkóv jeho čtyři a padesát tisícóv a čtyři sta. Nu2,7 V pokolení Zabulon knieže byl jest Heliab, syn Elenóv. Nu2,8 Vešken z rodu jeho zástup bojovníkóv patdesát a sedm tisícóv a čtyři sta. Nu2,9 Všickni, kteříž v staniech Judových počteni sú, byli sú sto a LXXXt a šest tisícóv a čtyři sta, po zástupiech svých první vyjdú. Nu2,10 V staniech synóv Ruben ku polednie straně bude knieže Elisur, syn Sedeuróv, Nu2,11 a vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni jsú, šest a XLti tisícóv a pět set. Nu2,12 Podlé něho stany rozbili sú z pokolenie Simeonova, jíchžto knieže byl jest Salamihel, syn Surisaddai, Nu2,13 a vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, devět a padesát tisícóv a tři sta. Nu2,14 V pokolení Gád knieže bylo jest Heliasaf, syn Duelóv, Nu2,15 a vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, pět a XLti tisícóv a šest set a padesát. Nu2,16 Všickni, kteříž zečteni sú v staniech Ruben, sto a padesát tisícóv a tisíc a čtyři sta a patdesát po zástupiech svých, v druhém miestě pójdú. Nu2,17 A zdvižen bude stánek svědectvie skrze úřady levit a zástupóv jích. Kterakým obyčejem zdvižen bude, takež bude i složen, všickni po miestech a řádiech svých pójdú. Nu2,18 K západnie straně budú stanové synóv Efraim, jíchžto knieže byl jest Elisama, syn Aminadabóv. Nu2,19 Vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, XLti tisícóv a pět set. Nu2,20 A s ními pokolenie synóv Manasse, jíchžto knieže byl jest Gamaliel, syn Fadassur. Nu2,21 Vešken zástup bojovníkóv jeho, kteřížto počteni sú, dva a XXXti tisícóv a dvě stě. Nu2,22 V pokolení synóv Benjamin knieže byl jest Abidan, syn Gedeonóv, Nu2,23 a vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, pět a třidceti tisícóv a čtyři sta. Nu2,24 Všickni, ktož zečteni sú v staniech Efraim, sto a osm tisícóv a sto po zástupiech svých, třetí pójdú. Nu2,25 Ku pólnočnie straně stany rozbili sú synové Dan, jíchžto knieže byl jest Ahiezer, syn Amisaddai. Nu2,26 Vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, XLti a dva tisíce a sedm set. Nu2,27 Podlé něho rozbili sú stany z pokolenie Asser, jíchžto knieže byl jest Fezihel, syn Ochram. Nu2,28 Vešken zástup bojovníkóv jeho, kteříž zečteni sú, jeden a XLti tisícóv a pět set. Nu2,29 Z pokolenie synóv Neptalim knieže byl jest Haira, syn Heman. Nu2,30 Vešken zástup

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).