[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<41v42r42v43r43v44r44v45r45v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

požlútlý a nad obyčej tenší, poškvrní je, neb malomocenstvie hlavy i brady jest. Lv13,31 A pakli by viděl miesto poškvrny rovné okolniemu tělu a vlas černý, zavře jej za sedm dní Lv13,32 a sedmého dne opatří. Jestliže by nerostla poškvrna a vlas své barvy jest a miesto rány tělu jinému rovno, Lv13,33 oholen bude člověk kromě miesta poškvrny a zavřien bude za sedm dnóv jiných. Lv13,34 Byla li by vidiena sedmého dne stojície rána na miestě svém a nenie nižšie těla jiného, očistí jej a umyje rúcho své, čist bude. Lv13,35 A pakli by po očištění opět rostla poškvrna na kóži, Lv13,36 nebude hlédati viece, byl li by vlas v požlutilú barvu proměněn, neb zjevně nečist jest. Lv13,37 Pakli by stála poškvrna a vlasi črni byly by, znáti má člověka, že jest uzdraven a směle jeho provolaj, že jest čist. Lv13,38 Muž nebo žena, na čížto kóži bělost by se ukázala, Lv13,39 opatří je kněz. Najde li potemněnú bělost, ana se svietí na kóži, věděti má, že nenie malomocenstvie, ale poškvrna barvy bielé, a člověk čistý. Lv13,40 Muž, s jehož hlavy vlasi pršie, lysý a čistý jest. Lv13,41 A pakli s čela spadli sú vlasové, nálys a čist jest. Lv13,42 A pakli na lysině nebo na oblysení bielá nebo črvená barva byla by vzešla Lv13,43 a to kněz viděl by, odsúdí jej bez pochybenie malomocenství, ješto jest vzešlo na lysině. Lv13,44 Protož ktožkoli poškvrněn by byl malomocenstvím a odlúčen k súdu kněze, Lv13,45 bude mieti rúcho rožštité, hlavu nahú, ústa rúchú zakrytá, poškvrněným a zprzněným se volati bude. Lv13,46 Každý čas, kteréhož malomocen jest a nečist, sám bude bydliti kromě stanóv. Lv13,47 Rúcho vlněné nebo lněné, kteréž by malomocenstvie mělo, Lv13,48 v postavu nebo v ósnóvce nebo zajisté kóže nebo cožkoli z kóže uděláno jest, Lv13,49 byla li by bielá nebo červená poškvrna, napržněné malomocenstvie domnieno bude a ukázáno bude knězi, Lv13,50 jenž opatřené zavře za sedm dní. Lv13,51 A sedmý deň opět přihlédna nalez li by, ano roste, malomocenstvie trvajície jest, poškvrněné bude súditi rúcho i všelikú věc, v nížto by bylo nalezeno, Lv13,52 a proto spáleno bude plamenem. Lv13,53 Pakli by je viděl nerostúce, Lv13,54 přikáže a umyjí to, na čemž malomocenstvie jest, i zavře to za sedm dní jiných. Lv13,55 A když by viděl tvář zajisté dřevní nenavrácenu ani také ruosti malomocenstvie, nečisté súditi bude a ohněm spálí, protože rozlito by bylo na svrchku rúcha nebo po všem malomocenstvie. Lv13,56 A pakli by temnějšie bylo miesto malomocenstvie, když jest rúcho zmyto, odtrhne je a od celého rozdělí. Lv13,57 Pakli by se viece ukázalo na těch miestech, kteráž dřieve nepoškvrněna biechu, malomocenstvie létajície a túlajície, má ohněm spáleno býti. Lv13,58 Pakli by přestalo, omyje ty věci, které čisté jsú, podruhé, a čisté bude. Lv13,59 Tentoť jest zákon malomocenstvie rúcha vlněného i lněného, postavu i osnóvky i všeliké přípravy kožené, kterak by mělo očištěno býti nebo poškvrněno.

XIIII.

Lv14,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv14,2 Tentoť jest řád malomocného, když má očištěn býti. Přiveden bude k knězi, Lv14,3 jenž vyjda z stanóv, když by nalezl malomocenstvie, že jest očištěné, Lv14,4 přikáže tomu, ktož se očišťuje, aby obětoval za se dva vrabce živá, kteréž jiesti slušné jest, a dřevo cedrové a nit červené barvy a yzop. Lv14,5 A jednoho z vrabcóv obětovati káže v hliněném orudí nad vodami živými Lv14,6 a jiného živého s dřevem cedrovým a s červencem i s yzopem omočí ve krvi vrabce obětovaného, Lv14,7 kterúžto pokropí toho, ktož očištěn má býti, sedmkrát, aby správně očištěn byl a pustí vrabce živého, aby na pole zaletěl. Lv14,8 A když by zepral člověk rúcho své, sholí všecky vlasy s těla a zmyje se vodú a očištěn jsa vejde do stanóv tak toliko, aby ostal kromě stánku svého sedm dní Lv14,9 a sedmý deň aby oholil vlasy z hlavy i brady i s obočie i se všeho těla vlasy a opět zmyje rúcho i tělo. Lv14,10 Deň osmý vezme dva beránky nepoškvrněná a jehnici roční bez poškvrny a tři desátky běli k óběti, kteráž by byla pokropena olejem, a obláště oleje měřici. Lv14,11 A když by kněz, očišťuje člověka, postavil jeho i ty všecky věci před hospodinem ve dveřech stánku svědectvie, Lv14,12 vezme beránka a obětovati jej bude za hřiech a oleje měřici. A obětuje před hospodinem všecky věci, Lv14,13 obětovati bude beránka, kdež obyčejno jest obětovati obět za hřiech a obět zápalnú, to jest na miestě svatém. Neb jakož za hřiech,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).