[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

XI

Lv11,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a k Áronovi řka: Lv11,2 Řcete synóm izrahelským: Ostřiehajte všech věcí, kteréž sem psal, ať bych byl váš bóh. Tatoť jsú dobytčata, kteráž jiesti budete ze všech zvieřat zemských: Lv11,3 všeliké, ješto má rozdělené kopyto a přežívá v hovadech, jiesti budete. Lv11,4 Ale cožkoli přežívá a má kopyto, ale nedělí jeho, jako velblúd a jiné, nebudete jiesti toho a mezi nečistými mieti budete. Lv11,5 Ježek, jenž přežívá a kopyta nedělí, nečistý jest. Lv11,6 Zajiec také, že i on přežívá, ale kopýtka nedělí, Lv11,7 a svině, jenž ač kopýtko dělí, nepřežívá, Lv11,8 těch masem nekrmte se ani se mrch dotýkajte, neb nečisté sú vám. Lv11,9 Tytoť věci jsú, ješto se rodie u vodách a požívati slušné jest. Všeliké, ješto má plútvy a lupiny tak v moři jako v řekách i v jezerách, jiesti budete. Lv11,10 A cožkoli plútví a lupin nemá, těch věcí, ješto se u vodách hýbí a živy jsú, ohavné vám Lv11,11 i vysvěcené bude, masa jích nebudete jiesti a umrlin se varovati budete. Lv11,12 Všecky věci, kteréž nemají plútví a lupin u vodách, poškvrněné budú. Lv11,13 Tytoť jsú věci, kterýchž z ptákóv jiesti nemáte a chovati se jích máte: orlice a noha a šahana, Lv11,14 luňáka a supa podlé rodu jích Lv11,15 i všelikého havranieho plodu v podobenství svém, Lv11,16 pstrosa a sovy a káně a jestřába podlé rodu svého, Lv11,17 výra a křekaře a čápa, Lv11,18 labuti a bukače a pelikána, Lv11,19 raroha a kalandra podlé plodu svého, dedka i netopýře. Lv11,20 Všecko z ptactva, ješto chodí na čtyřech nohách, ohavné bude vám, Lv11,21 a cožkoli chodí na čtyřech nohách a má nazad delšie hnáty, jímižto skáče po zemi, Lv11,22 jiesti nebudete, jakož jest chrúst v rodu svém a atakus a {Atakus jest větčí nežli chrúst, opiniakus jest zvieřátko, ješto s hady bojuje}marginální přípisek soudobou rukou opiniakus a kobylka, každé podlé rodu svého Lv11,23 a cožkoli z ptákóv čtyři toliko má nohy, mrzké bude vám. Lv11,24 A ktožkolivěk umrliny jích by se dotekl, poškvrní se a bude nečistý až do večera. Lv11,25 A bylo li by potřebie, že nesl by někto těch věcí mrtvého, zmyje rúcho své a nečist bude až do západu slunce. Lv11,26 Všeliké hovado, ješto má zajisté kopyto, ale nedělí jeho ani přežívá, nečisté bude, a ktožkoli dotekl by se jeho, poškvrněn bude. Lv11,27 Ale což chodí na rukú ze všech zvieřat, ješto chodie čtveronohé, nečisté bude. Ktož by se dotekl mrliny jích, poškvrněn bude až do večera. Lv11,28 A ktož by nesl takové mrchy, zmyje rúcho své a nečist bude až do večera, neb ty všecky věci nečisty jsú vám. Lv11,29 Tyto také věci mezi poškvrněnými počteny budú z těch, ješto se hýbí na zemi: kolčava a myš a kokodrilus, každé podlé rodu svého, Lv11,30 hranostaj a křeček a sysel, ještěrka a krt, Lv11,31 všecky ty nečisté jsú, ktož by se dotekl umrlin jích, nečist bude až do večera. Lv11,32 A upad li by nač cožkoli mrliny jích, poškvrněno bude, tak orudie dřevěné i rúcho, jako kóže i žíně, a v čemkoli potřeba se děje, omočeno bude u vodu a poškvrněny budú až do večera a tak potom očištěny budú. Lv11,33 A orudie hliněné, v němžto by těch věcí cokoli vnitř upadlo, poškvrněno bude, a proto rozbito má býti. Lv11,34 Každý pokrm, kterýž jiete, byla li by naň lita voda, nečistý bude a vše mokré, což se pie ze všelikého orudie, nečisté bude. Lv11,35 A cožkoli z mrch takových spadlo by na to, nečisto bude, leč niestěje, leč štendlíkové zrušeni budú [a nečisti budú]text doplněný editorem, Lv11,36 ale studnice a cisterny i všeliký zběh vodný čistý bude. Ktož by se mrch jích dotekl, poškvrněn bude. Lv11,37 Padly li by na siemě, nepoškvrnie jeho, Lv11,38 a pakli by kto vodú semena oblil a potom mrchami dotčena byla, ihned bude poškvrněno. Lv11,39 Umřelo li by hovado, ješto vám slušie jiesti, kto by se mrchy jeho dotekl, nečist bude až do večera. Lv11,40 A kto by jedl z něho cožkoli nebo nesl, umyje rúcho své a nečist bude až do večera. Lv11,41 Vše, což se plazí po zemi, ohavné bude aniž bude přijato v pokrm. Lv11,42 Cožkoli na prsech čtveronohé chodí a mnohé má nohy nebo po prsti se tiehne, nebudete jiesti, neb ohavné jest. Lv11,43 Neroďte poškvrniti duší vaších ani se dotýkajte cožkoli těch věcí, abyšte nečisti nebyli. Lv11,44 Neb já sem pán bóh váš: svatí buďte, neb já svatý jsem. Nepoškvrníte duší vaších na všelikém hmezu, ješto se hýbá na zemi. Lv11,45 Neb já jsem Pán, jenž sem vyvedl vás z země ejiptské, abych vám byl za boha. Svatí budete, neb já svatý jsem. Lv11,46 Totoť jest zákon zvieřat i ptactva i všeliké duše živé, ješto se hýbá u vodě i plazí se po zemi, Lv11,47 abyšte rozdiely znali čistého a nečistého a věděli, co jiesti a co pohrzeti máte.

Kapitola XII.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).