[Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 454v–469v. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[459r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceMt10,26 Protož nebojte sě jich. Protož nic přikrytého […]text doplněný editorem[82]…] est lat., by nebylo zjeveno, a tajného, by nebylo věděno. Mt10,27 Což pravím vám ve tmách, povězte v světle. A což v uchu slyšíte, kažte na střechách. Mt10,28 Neroďte báti se těch, kteříž zabíjejí tělo, duše pak nemohú zabiti. Ale radějie bojte se toho, kterýž móže duši i tělo zatratiti do pekla. Mt10,29 Však dva vrabce za šart prodáváta sě, a jeden z nich nepadá na zemi bez otcě vašeho. Mt10,30 Vašie pak hlavy vlasi všickni zečteni sú. Mt10,31 Protož neroďte báti sě, mnohých vrabcóv lepší ste vy. Mt10,32 Protož každý, ktož vyznával by mě před lidmi, vyznám i já jeho před otcem mým, kterýž v nebesiech jest. Mt10,33 Ktož pak zapřel by mne před lidmi, zapřím i já jeho před otcem mým, kterýž v nebesiech jest. Mt10,34 Neroďte domňévati sě, že přišel sem pokoj pustiti na zemi, nepřišel sem pokoje na zemi pustiti, ale meč. Mt10,35 Nebo přišel sem rozdělovati člověka proti otci svému a dceru proti mateři své a nevěstu proti svekruši své Mt10,36 a nepřietelé člověka domácí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otcě neb máteř viece nežli mě, nenie mne hoden. […]text doplněný editorem[83]…] et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus lat. Mt10,38 A ktož nebéře kříže svého a následuje mne, nenie mne hoden. Mt10,39 Ktož nalézá duši svú, ztratíť ji, a ktož ztratil by duši svú pro mě, nalezne ji; Mt10,40 ktož přijímá vás, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, kterýž mě poslal jest. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jméno prorokovo, mzdu prorokovú vezme. A ktož přijímá spravedlivého ve jméno spravedlivého, mzdu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož kolivěk nápoj dal by jednomu z najmenších těchto čéši vody studené toliko ve jméno mé, jistěť pravím vám, neztratíť mzdy své.“

XI.

Mt11,1 A stalo sě jest, když dokonal bieše Ježíš řeči tyto[84]řeči tyto] navíc oproti lat., + verba haec var., přikazuje dvanádcti učedlníkóm svým, šel jest odtud, aby učil a kázal v městech jejich.

Mt11,2 Jan pak když [b]označení sloupceuslyšal bieše v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 vece jemu: „Ty li jsi, kteříž příští jsi, čili jiného čekáme?“ Mt11,4 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Jděte, odpovězte Janovi, což viděli ste a slyšeli ste. Mt11,5 Slepí vidie, klécaví chodie, malomocní očiščují sě, hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí čtením zpravují sě; Mt11,6 a blažený jest, kterýž nebyl by pohoršen na mně.“

Mt11,7 Jich pak otejdúcích, počal jest Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co vyšli ste na púšť viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 Ale co vyšli ste viděti? Člověka měkkými oděného? Aj, kteříž měkkými odievají sě, v domiech králóv jsú. Mt11,9 Ale co vyšli ste viděti? Proroka? Také pravím vám, i viece nežli proroka. Mt11,10 Neboť tento jest, o němž psáno jest: Aj, já posielám anjela svého před tváří tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. Mt11,11 Jistěť pravím vám, nevstal jest mezi syny ženskými větší Jana Křtitele, ktož pak menší jest v království nebeském, větší jest jeho. Mt11,12 Ote dní pak Jana Křtitele až do nynie královstvie nebeské násilé trpí a násilníci uchvacují je. Mt11,13 Nebo všickni prorokové i zákon až do Jana prorokovali sú. Mt11,14 A ač chcete přijieti, onť jest Heliáš, kterýž přijiští jest. Mt11,15 Ktož má uši k slyšení, slyš.“

Mt11,16 „Komu pak podobné mnieti budu pokolenie toto? Podobné jest dětem sedícím na tržišti, kteříž volajíce spolurovným Mt11,17 řiekají: Zpievali sme vám, a neskákali ste, kvielili sme, a neplakali ste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, nejeda ani pie, a pravie: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel jest pak syn člověka, jeda a pie, a řiekají: Aj, člověk žráč masa[85]masa] navíc oproti lat. a opilec vína, zjevníkóv a hřiešníkóv přietel. A uspravedlena jest múdrost od synóv svých.“

Mt11,20 Tehda počal jest žehnati městóm, v kterýchž učiněny sú mnohé moci jeho, že nečinili by pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaime, běda tobě, Beth[459v]číslo strany rukopisusaido!

X
82…] est lat.
83…] et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus lat.
84řeči tyto] navíc oproti lat., + verba haec var.
85masa] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.