[Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 454v–469v. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

opu[464r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcestili sme všecko a následovali sme tě, což pak bude nám?“ Mt19,28 Ježíš pak vece jim: „Jistě pravím vám, že vy, jenž následovali ste mě, v druhém rození, když seděl by syn člověka na stolici velebnosti své, sědete i vy na stoliciech dvanádcti, súdiece dvanádct pokolení izrahelských. Mt19,29 A každý, ktož opustil by dóm neb bratry neb sestry neb otcě neb máteř neb ženu neb syny neb rolé pro jméno mé, stokrátero vezme a životem věčným vládnúti bude. Mt19,30 Mnozí pak budú první poslední a poslední první.“

XX.

Mt20,1 „Podobné jest královstvie nebeské člověku otci čeledniemu, kterýž vyšel jest najprvé ráno najímati dělníkóv do vinnice své. Mt20,2 Nájmu pak učiněného s dělníky z penieze dennieho, poslal jest je do vinnice své. Mt20,3 A vyšed podlé hodiny třetie, viděl jest jiné stojície na tržišti prázdné Mt20,4 a řekl jim: Jděte i vy do vinnice mé, a což spravedlivé bylo by, dám vám. Mt20,5 Oni pak šli sú. Opět pak vyšel jest podlé šesté a deváté hodiny a učinil jest též. Mt20,6 Podlé jedenádcté pak hodiny vyšel jest a nalezl jest jiné stojície a řekl jest jim: Co tuto stojíte celý den prázdni? Mt20,7 Vecechu jemu: Neb nižádný nás nenajal jest. Vece jim: Jděte i vy do vinnice mé. Mt20,8 Když večer pak učiněn bieše, vece pán vinnice vladařovi svému: Zavolaj dělníkóv a daj jim mzdu jich[143]jich] navíc oproti lat., počna od najposledních až do prvních. Mt20,9 Když přišli biechu pak, kteříž podlé jedenádcté hodiny přišli biechu, vzali sú i oni[144]i oni] navíc oproti lat. všeckny[145]všeckny] singulos lat. penieze. Mt20,10 Přišedše pak i první, domnievali sú sě, že viece měli by vzieti, vzali sú pak i oni všeckny penieze. Mt20,11 A vzemše reptáchu proti otci čeledniemu Mt20,12 řkúce: Tito najposlední jednu hodinu dělali sú, a rovné je nám učinil si, jenž nesli sme břiemě dne a vedra. Mt20,13 A on odpověděv jednomu z nich vece: Přieteli, nečiním tobě křivdy, [b]označení sloupcevšak z penieze dennieho najal si sě se mnú. Mt20,14 Vezmi, což tvé jest, a jdi. Chciť pak i tomuto najposledniemu dáti jakožto i tobě. Mt20,15 Zdali neslušie mně učiniti, což chci? Zdali oko tvé zlosynské jest, nebo já dobrý sem? Mt20,16 Takť budú najprvní najposlední a najposlední najprvní. Nebo mnozí sú zavoláni, ale málo jich vyvoleni.“

Mt20,17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, přijal jest dvanádct učedlníkóv svých[146]svých] navíc oproti lat., + suos var. tajně a řekl jest jim: Mt20,18 „Aj, vstupujeme do Jeruzaléma a syn člověka zrazen bude kniežatóm kněžským a mistróm a potupie jeho smrtí Mt20,19 a vydadie jeho pohanóm ku posmievaní a bičování a ukřižování, a třetí den vstane.“

Mt20,20 Tehda přistúpila jest k němu máti synóv Zebedeových s syny svými, klanějíci sě a proséci něco od něho. Mt20,21 Jenž vece jí: „Co chceš?“ A ona[147]A ona] Ait illi lat.: „Rci, ať sědeta tato dva syny má, jeden na pravici tvé a jeden na levici tvé v království tvém.“ Mt20,22 Odpověděv pak Ježíš vece: „Neviete, co prosili byšte. Móžete li píti kalich, kterýž já píti mám?“ Vecechu jemu: „Móžeme.“ Mt20,23 Vece jim: „Kalich zajisté mój píti budete, seděti pak na pravici mé a na levici mé nenie mé dáti vám, ale kterýmž připraveno jest od otce mého.“ Mt20,24 A uslyševše desět, rozhněvali sú sě o dvú bratrú. Mt20,25 Ježíš pak zavolal jest jich k sobě a řekl jest: „Viete li, že kniežata pohanská panují nad sebú, a kteříž větší sú, moc ukazují nad nimi? Mt20,26 Ne takť bude mezi vámi. Ale ktož kolivěk chtěl by mezi vámi větší býti, buď váš přisluhač. Mt20,27 A ktož kolivěk chtěl by mezi vámi najprvní býti, buď váš sluha. Mt20,28 Jakožto syn člověka nepřišel jest, aby slúženo bylo jemu, ale slúžiti a dáti duši svú na vykúpenie za mnohé.“

Mt20,29 A vycházejících jich od Jericho, následovali sú jeho zástupové mnozí. Mt20,30 A aj, dva slepá, sediece podlé cesty, slyšala sta, že Ježíš šel by, a vo[464v]číslo strany rukopisulala

X
143jich] navíc oproti lat.
144i oni] navíc oproti lat.
145všeckny] singulos lat.
146svých] navíc oproti lat., + suos var.
147A ona] Ait illi lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.