[Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 454v–469v. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[461r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcenalézá člověk, skrývá, a pro radost jeho jde a prodává všecko, což má, a kupuje rolí tu. Mt13,45 Opět podobné jest královstvie nebeské člověku kupci hledajíciemu dobrých perel. Mt13,46 Nalez pak jednu drahú perlu, odšel jest a prodal jest všecko, což měl jest, a kúpil jest ji.“

Mt13,47 „Opět podobné jest královstvie nebeské vrši puštěné v moře a ze všeho pokolenie ryb shromažděné. Mt13,48 Kterúž když naplněna byla by, vyvedúce a podlé břehu sediece[97]sediece] ſiediece rkp., vybrali sú dobré v osudie svá[98]svá] navíc oproti lat., + sua var., zlé pak ven pustili sú. Mt13,49 Takť bude v skonání světa: vyndú anjelé a rozdělé zlé z prostředka spravedlivých Mt13,50 a vpustie je do peci ohně, tuť bude pláč a škřípenie zubóv. Mt13,51 Rozuměli li ste tomuto všemu?“ Vecechu jemu: „Také.“ Mt13,52 Vece jim: „Protož každý mistr učený v království nebeském podoben jest člověku otci čeledniemu, kterýž vynášie z pokladu svého nové i vetché.“ Mt13,53 A stalo sě jest, když dokonal bieše Ježíš příslovie tato, šel jest odtud.

Mt13,54 A přišed do vlasti své, učieše je v sbořiech jich, tak že divili by sě a řekli by: „Odkud tomuto múdrost tato a moci? Mt13,55 Však tento jest tesařóv syn. Však máti jeho slove Maria a bratřie jeho Jakub a Josef a Šimon a Judas. Mt13,56 A sestry jeho však všickny u nás sú. Protož odkud tomuto všecko toto?“ Mt13,57 A tak horšiechu sě na něm. Ježíš pak vece jim: „Nenie prorok beze cti, jediné u vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 A neučinil jest tu mocí mnohých pro nevěrnost jich.

XIIII.

Mt14,1 Po tom času uslyšal jest Herodes čtvrták pověst o Ježíšovi Mt14,2 i vece sluhám svým: „Tentoť jest Jan Křtitel, ten vstal jest z mrtvých, a protož moci činie sě v něm.“ Mt14,3 Nebo Herodes držal jest Jana a svázal jest jeho a vsadil jest jeho[99]jeho] navíc oproti lat., + eum var. do žaláře pro Herodiadu, ženu bratra jeho. Mt14,4 Nebo řiekáše jemu Jan: „Neslušieť tobě mieti jie.“ Mt14,5 A chtě jeho zabiti, bál sě jest lidu, nebo jakožto proroka jeho [b]označení sloupcemějiechu. Mt14,6 V den pak narozenie Herodova skákala jest dcera Herodiady v prostředku a líbila sě jest Herodovi. Mt14,7 Protož s přísahú slíbil jest jie dáti, což kolivěk požádala by od něho. Mt14,8 A ona, napomenuta jsúci od mateře své: „Daj mi,“ vece, „tuto na míse hlavu Jana Křtitele“. Mt14,9 A zamútil sě jest král, pro právo zapřisežené[100]zapřisežné] + autem lat., nemá var. a pro ty, kteříž spolu sediechu, kázal jest dánu býti. Mt14,10 I poslal jest a sťal Jana Křtitele[101]Křtitele] navíc oproti lat. v žaláři. Mt14,11 A přinesena jest hlava jeho na míse a dána jest děvečce a ona[102]ona] navíc oproti lat., + illa var. nesla jest mateři své. Mt14,12 A přistúpivše učedlníci jeho, vzali sú tělo jeho a pohrabali sú je. A přišedše zvěstovali sú Ježíšovi.

Mt14,13 To když uslyšal bieše Ježíš, odšel jest odtud do lodičky na miesto pusté súkromě. A když uslyšechu zástupové, následovali sú jeho i[103]i] navíc oproti lat. pěši z měst. Mt14,14 A vyšed viděl jest zástup veliký a slitoval sě jest nad nimi a uzdravil jest neduživé jich. Mt14,15 Večera pak učiněného, přistúpili sú k němu učedlníci jeho řkúce: „Pustéť jest miesto a hodina již minula jest; pusť zástupy, ať jdúce do hrádkóv, kúpie sobě pokrmóv.“ Mt14,16 Ježíš pak vece jim: „Nemajíť potřebie jíti, dajte vy jim jiesti.“ Mt14,17 Odpověděli sú jemu: „Nemáme tuto, jediné pět chlebóv a dvě rybě.“ Mt14,18 Jenž vece jim: „Přineste mi je sěm.“ Mt14,19 A když kázal bieše zástupu siesti na seně, vzem pět chlebóv a dvě rybě, popatřiv v nebe, dobrořečil jest a lámal jest a dal jest učedlníkóm[104]učedlníkóm] + panes lat. svým[105]svým] navíc oproti lat., + suis var., učedlníci pak dali sú[106]dali sú] navíc oproti lat., + dederunt var. zástupóm. Mt14,20 A jedli sú všickni a nasytili sú sě. A vzali sú ostatky dvanádct košóv zlomkóv plných. Mt14,21 Jedúcích pak počet byl jest pět tisíc mužóv kromě žen a maličkých.

Mt14,22 A ihned kázal jest[107]kázal jest] + Iesus lat., nemá var. učedlníkóm vstúpiti na lodičku a předjíti sě na přievoz, doniž nepustil by zástupóv. Mt14,23 A pustiv zástup, vstúpil jest na horu sám modliti sě. Večera pak učiněného, sám bieše tu, Mt14,24 lodička pak prostřed moře metáše sě

X
97sediece] ſiediece rkp.
98svá] navíc oproti lat., + sua var.
99jeho] navíc oproti lat., + eum var.
100zapřisežné] + autem lat., nemá var.
101Křtitele] navíc oproti lat.
102ona] navíc oproti lat., + illa var.
103i] navíc oproti lat.
104učedlníkóm] + panes lat.
105svým] navíc oproti lat., + suis var.
106dali sú] navíc oproti lat., + dederunt var.
107kázal jest] + Iesus lat., nemá var.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.